กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการโครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
กรอกข้อมูลใบสมัครเรียนแบบออนไลน์
งานอนามัยโรงเรียน
ระบบบันทึกข้อมูลน้ำหนัก-ส่วนสููงนักเรียน
งานสมัครชุนนุมนักเรียน
ระบบสมัครชุมนุมแบบออนไลน์
สรุปยอดการสมัครและรายชื่อผู้สมัคร
แสดงข้อมูลการสมัครชุมนุมแบบรายห้อง
----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----