กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท21102ภาษาไทย21.50814525547
ท21202เสริมทักษะภาษาไทย10003030
ค21102คณิตศาสตร์21.5073251223547
ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม10123851101
ว21103วิทยาศาสตร์21.502565457547
ว21202สิ่งประดิษฐ์เชิงวิทยาศาตร์10003030
ว21204Discovering Science 210007171
ว21205ชีววิทยาก้าวหน้า 10.50003636
ว21214โปรแกรมนำเสนองาน10032427
ว21104การออกแบบเทคโนโลยี 10.50468475547
ศ21103ทัศนศิลป์ 20.509878371547
ส21103สังคมศึกษา21.5011165371547
ส21104ประวัติศาสตร์20.50370510547
ส21232หน้าที่พลเมือง 20.50180529547
พ21103สุขศึกษา20.500258289547
พ21202วอลเล่ย์บอล10003030
พ21204ฟุตซอล10029029
พ21212ตะกร้อ10029029
พ21104พลศึกษา20.5005470547
พ21208รักบี้10032032
ศ21104ดนตรี-นาฏศิลป์ 20.5012875344547
ศ21203การอ่านและเขียนตัวโน้ต10302530
ศ21206ขับร้องเพลงประกอบการแสดงนาฏศิล100077
ศ21208การแสดงรำวงมาตรฐาน104037
ง21102การงานอาชีพ 20.5016728694547
ง21205งานประดิษฐ์100123749
ง21207การขยายพันธุ์พืช107103552
ง21208ห้องสมุด100421658
อ21206ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1025192973
อ21102ภาษาอังกฤษ21.50149141257547
อ21204อังกฤษเพิ่มเติม0.50135036
จ21201ภาษาจีน100293766
จ21202ภาษาจีน 210902635
จ21204จีนศึกษา0.500155392547
ก21911ชุมนุม00000547
ก21912แนะแนว00000547
ก21913ลูกเสือ-เนตรนารี00000547

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----