กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท32101ภาษาไทย31234615293137252053000414
ค32101คณิตศาสตร์31184718182449591810000414
ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม321724114815191450000243
ค32203คณิตศาตร์เสริมทักษะ GSP0.5000110230000034
ว30106วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโน170011372848775000213
ว32281พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม118221332121830680000213
ว30225เคมีเภสัช1000001017000018
ว32201ฟิสิกส์ 31.581143512211370000201
ว30205เทคโนโลยีพลังงานทดแทน1150305353000070
ว32221เคมี 31.551316183632900000201
ว32241ชีววิทยา 31.5640698141540000201
ว30293การสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ13143436110000044
ว30297โปรแกรมสำนักงานเพื่อการนำเสนอ0.55155863142000085
ว30101วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)1.511261114231818920000213
ว30284การจัดการฐานข้อมูล1133103256000069
ส32101สังคมศึกษา31155116161432212490000414
ส32102ประวัติศาสตร์ 30.516117141629342861000414
ส30232หน้าที่พลเมือง 20.516146595163430000414
พ32101สุขศึกษา20.56116517131520000201
พ32102พลศึกษา 20.516491013162513710000213
ศ30101ทัศนศิลป์ 10.5274013182219322430000414
ง32101การงานพื้นฐานอาชีพ20.5312106201680000201
ง30244ธุรกิจการท่องเที่ยว14217851211590000127
ง30257การออกแบบบรรจุภัณฑ์1216444509000044
ง30225การออกแบบวงจร 21041124324200041
อ32101ภาษาอังกฤษ 31196015223032292070000414
อ32201พูดจาภาษาอังกฤษ312322141492135770000215
อ32203อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 31.541087371234000085
อ32205ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 11223015114137690000171
อ32207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.5101135481223000076
จ32201ภาษาจีน328225225531000080
จ32203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 31371552217000042
จ32205พูดจาภาษาจีน0.522588152229261920000372
ก32901ชุมนุม000000000041500415
ก32902แนะแนว000000000041050415

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----