กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท23101ภาษาไทย 51.5197731543849421670000477
ท23201วรรณกรรมพื้นบ้าน10010002200005
ค23101คณิตศาสตร์ 51.5594843315040431630000477
ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 51000045521000035
ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม13000000300006
ค23203คณิตศาสตร์นานาชาติ0.5014141420000035
ว23101วิทยาศาสตร์ 51.5404427432865491729000477
ว23102วิทยาการคำนวณ 30.5528033371443251930000477
ว23202เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม1000000032000032
ว23203Discoverring Science 51002512520000035
ว23209คอมพิวเตอร์กราฟิกอิลาสเตอร์1019110315000030
ว23210การสร้างเว็บเพจ175033345000030
ว23219หุ่นยนต์อัตโนมัติ123009237400030
ส23101สังคมศึกษา 51.5223526385372701610000477
ส23102ประวัติศาสตร์ 50.55313728392243371180000477
ส23235หน้าที่พลเมือง 50.51411247513836201590000477
พ23101สุขศึกษา 50.53596152943644113222000477
พ23102พลศึกษา 50.536972291424392306000477
พ23207รักบี้ฟุตบอล 11115000231000022
พ23203ฟุตบอล1001425313200030
พ23209บาสเก็ตบอล104461456000030
พ23211เปตอง103052178400030
ศ23101ทัศนศิลป์ 50.5322914325642442280000477
ศ23102ดนตรี-นาฏศิลป์ 50.5118206849675418218000477
ศ23201สีน้ำ1000201026000029
ศ23203ขับร้องเพลงสมัยนิยม1000000017000017
ศ23204การบรรเลงดนตรีร่วมสมัย10010000000001
ง23101การงานพื้นฐานอาชีพ 50.560581248732232370000477
ง23201ถนอมอาหาร13111731124000051
ง23205การปลูกผักสวนครัว10001000316000029
ง23211ห้องสมุด31212041119000030
อ23101ภาษาอังกฤษ 51.5441513744314231970000477
อ23203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 50.5044022518000035
อ23205ภาษาอังกฤษรอบรู้1010072466100036
จ23203พูดจาภาษาจีน 50.5558721221720252300000477
ก23901ชุมนุม000000000047700477
ก23902แนะแนว0000000000450270477
ก23903ลูกเสือ-เนตรนารี000000000047700477

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----