กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท30203หลักภาษาไทย210116870
ท33102ภาษาไทย 61018137159314
ค33102คณิตศาสตร์ 61012171131314
ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6203670110216
ค33204คณิตศาสตร์เพิ่มเติม PAT 10.50512825
ว30107วิทยาการคำนวณและการออกแบบ31036305315
ว33284เสริมทักษะวิทย์ 210381598151
ว33202ฟิสิกส์ 51.5000163163
ว30241Elective Physics10002525
ว33222เคมี 61.50290134163
ว33242ชีววิทยา 61.5030160163
ส30262อาเซียนศึกษา1009142151
ส33102สังคมศึกษา 6103621959314
ส30241เงินทองของมีค่า0.50150136151
พ33101สุขศึกษา 30.5003140314
พ33102พลศึกษา 3 (ลีลาศ)0.5003140315
พ33202ลีลาศ 20.50070070
ศ30104ดนตรี 20.5000314314
ศ30204ศิลปะการออกแบบ0.50007070
ง33101การงานอาชีพ 30.502669219314
ง30266อาหารว่าง10007070
ง30265ขนมอบ10032528
ง30243บัญชีจำหน่ายสินค้า10008181
ง30246ผู้ประกอบการธุรกิจ0.50005353
ง30268โครงงานอาชีพ0.50459172237
ง30225การออกแบบวงจร 20.5000216217
อ33102ภาษาอังกฤษ6105965190314
อ33204ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 61.5017262770
อ33207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.50251130138
อ33202พูดจาภาษาอังกฤษ 610383038106
อ33206ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 210453147123
จ33202ภาษาจีน 620891128
จ33204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6102101628
จ33206พูดจาภาษาจีน 60.50074212286
ก33911ชุมนุม00000314
ก33912แนะแนว00000314

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----