กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ก21901ชุมนุม000000000055100551
ม.1ก21902แนะแนว0000000000524270551
ม.1ก21903ลูกเสือ-เนตรนารี000000000055010551
ม.2ก22901ชุมนุม000000000052900529
ม.2ก22902แนะแนว0000000000505240529
ม.2ก22903ลูกเสือ-เนตรนารี000000000052900529
ม.3ก23901ชุมนุม000000000047700477
ม.3ก23902แนะแนว0000000000450270477
ม.3ก23903ลูกเสือ-เนตรนารี000000000047700477
รวม(ม.ต้น)00000000045927904671
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)00000000098.311.690100
ม.4ก31901ชุมนุม000000000037800378
ม.4ก31902แนะแนว000000000037260378
ม.5ก32901ชุมนุม000000000041500415
ม.5ก32902แนะแนว000000000041050415
ม.6ก33901ชุมนุม000000000031400314
ม.6ก33902แนะแนว0000000000297170314
รวม(ม.ปลาย)00000000021862802214
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)00000000098.741.260100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ก21911ชุมนุม000000000054700547
ม.1ก21912แนะแนว0000000000483640547
ม.1ก21913ลูกเสือ-เนตรนารี000000000054700547
ม.2ก22911ชุมนุม000000000052400524
ม.2ก22912แนะแนว0000000000451730524
ม.2ก22913ลูกเสือ-เนตรนารี000000000051860524
ม.3ก23911ชุมนุม000000000047600476
ม.3ก23912แนะแนว0000000000421550476
ม.3ก23913ลูกเสือ-เนตรนารี000000000047600476
รวม(ม.ต้น)000000000444319804641
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)00000000095.734.270100
ม.4ก31911ชุมนุม000000000037700377
ม.4ก31912แนะแนว0000000000360170377
ม.5ก32911ชุมนุม000000000040600406
ม.5ก32912แนะแนว0000000000391150406
ม.6ก33911ชุมนุม000000000031400314
ม.6ก33912แนะแนว0000000000292220314
รวม(ม.ปลาย)00000000021405402194
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)00000000097.542.460100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2564 กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)00000000013361359013720
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)00000000097.382.620100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----