กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ว21101วิทยาศาสตร์11.5439623242239502504000551
ม.1ว21102วิทยาการคำนวณ 10.5747135574784731100000551
ม.1ว21201ของเล่นวิทยาศาสตร์1050000081500028
ม.1ว21203Discoverring Science 11211023756000072
ม.1ว21209การ์ตูนอนิเมชั่น177120236000028
ม.1ว22210หุ่นยนต์ 1100016638500029
ม.1ว21214โปรแกรมนำเสนองาน100120523000013
ม.2ว22101วิทยาศาสตร์31.5433115274267652363000529
ม.2ว22102วิทยาการคำนวณ 20.5449119592555272090000529
ม.2ว22203Discoverring Science 31451009115000035
ม.3ว23101วิทยาศาสตร์ 51.5404427432865491729000477
ม.3ว23102วิทยาการคำนวณ 30.5528033371443251930000477
ม.3ว23202เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม1000000032000032
ม.3ว23203Discoverring Science 51002512520000035
ม.3ว23209คอมพิวเตอร์กราฟิกอิลาสเตอร์1019110315000030
ม.3ว23210การสร้างเว็บเพจ175033345000030
ม.3ว23219หุ่นยนต์อัตโนมัติ123009237400030
รวม(ม.ต้น)3184581592611993883181335400003476
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)9.1513.184.577.515.7211.169.1538.411.15000100
ม.4ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 11195355111718760000204
ม.4ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)1.57211617123322760000204
ม.4ว31201ฟิสิกส์ 11.51673568111180000174
ม.4ว30204เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์0.5000000126000027
ม.4ว31221เคมี 11.561356415211040000174
ม.4ว31241ชีววิทยา11.5272734101390000174
ม.4ว30247สรีรวิทยาเบื้องต้นของมนุษย์0.5000004323000030
ม.4ว30281การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น0.51100101223509000106
ม.4ว30291กราฟิกเบื้องต้น1173333416000040
ม.5ว30106วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโน170011372848775000213
ม.5ว32281พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม118221332121830680000213
ม.5ว30225เคมีเภสัช1000001017000018
ม.5ว32201ฟิสิกส์ 31.581143512211370000201
ม.5ว30205เทคโนโลยีพลังงานทดแทน1150305353000070
ม.5ว32221เคมี 31.551316183632900000201
ม.5ว32241ชีววิทยา 31.5640698141540000201
ม.5ว30293การสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ13143436110000044
ม.5ว30297โปรแกรมสำนักงานเพื่อการนำเสนอ0.55155863142000085
ม.5ว30101วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)1.511261114231818920000213
ม.5ว30284การจัดการฐานข้อมูล1133103256000069
ม.6ว30107วิทยาการคำนวณและการออกแบบ3127015152225650000151
ม.6ว33283เสริมทักษะวิทย์ 216171891113851000151
ม.6ว30201Elective Physics1000102022000025
ม.6ว33201ฟิสิกส์ 41.511431181395000163
ม.6ว30102เคมีพื้นฐาน1.50313048716745250000317
ม.6ว33221เคมี 41.55182291825813000163
ม.6ว33241ชีววิทยา 41.5305821861210000163
รวม(ม.ปลาย)1342841182262693734051962230003794
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)3.537.493.115.967.099.8310.6751.710.61000100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ว21103วิทยาศาสตร์21.5614742363335442454000547
ม.1ว21202สิ่งประดิษฐ์เชิงวิทยาศาตร์11100111313000030
ม.1ว21204Discovering Science 213100231052000071
ม.1ว21205ชีววิทยาก้าวหน้า 10.5301023423000036
ม.1ว21214โปรแกรมนำเสนองาน130112974000027
ม.1ว21104การออกแบบเทคโนโลยี 10.57240314549604915744000547
ม.2ว22103วิทยาศาสตร์41.5689102542407823022000524
ม.2ว22104การออกแบบเทคโนโลยี 20.51011220532259452090000521
ม.2ว22204Discovering Science 41100565411300035
ม.2ว22205เคมีก้าวหน้า 10.5411432513000033
ม.3ว23103วิทยาศาสตร์ 61.5823922293853291804000476
ม.3ว23104การออกแบบเทคโนโลยี 30.5815933363134351670000476
ม.3ว23201พันธุกรรมกับการอยู่รอด1000001031100033
ม.3ว23204Discovering Science 61000000035000035
ม.3ว23205ฟิสิกส์ก้าวหน้า 10.5000000134000035
ม.3ว23209คอมพิวเตอร์กราฟิกอิลาสเตอร์1019110459000039
ม.3ว23210การสร้างเว็บเพจ11770447613000058
ม.3ว23219หุ่นยนต์อัตโนมัติ1230095319900050
รวม(ม.ต้น)5092371622402443213281445870003573
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)14.256.634.536.726.838.989.1840.442.43000100
ม.4ว30206ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์0.5000000032000032
ม.4ว30103วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1.57291014161511974000203
ม.4ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโน118577101933351980000377
ม.4ว30244ชีวสถิติ0.5000000031000031
ม.4ว31202ฟิสิกส์ 21.5202141110161073000174
ม.4ว31222เคมี21.516769101318950000174
ม.4ว31242ชีววิทยา21.580005361502000174
ม.4ว30287การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์0.5000244318900040
ม.4ว30292กราฟิกเพื่องานธุรกิจ1802624612000040
ม.4ว30284การจัดการฐานข้อมูล10000000100001
ม.4ว30281การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น0.51100111224659000123
ม.5ว30106วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 213331645488719110000406
ม.5ว30226เคมีสิ่งแวดล้อม0.5000100133000035
ม.5ว30207ฟิสิกส์กับวิศวกรรม0.5000012331000037
ม.5ว30104วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ1.571921211522382081000406
ม.5ว30201Elective Physic 11320309116000034
ม.5ว32202ฟิสิกส์ 41.5161210812101420000201
ม.5ว30205เทคโนโลยีพลังงานทดแทน1150305353000070
ม.5ว32222เคมี 41.511055214423920000201
ม.5ว32242ชีววิทยา 41.510278914101401000201
ม.5ว30288วิทยาการหุ่นยนต์0.5200041229300041
ม.5ว30294การสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ11001218814000044
ม.5ว30298โปรแกรมสำนักงานเพื่อการจัดการ1813226167410000122
ม.5ว30285การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล0.531022124000015
ม.6ว30107วิทยาการคำนวณและการออกแบบ313811817323617821000315
ม.6ว33284เสริมทักษะวิทย์ 21411137463760000151
ม.6ว33202ฟิสิกส์ 51.50112511112913000163
ม.6ว30241Elective Physics1401013610000025
ม.6ว30102เคมีพื้นฐาน1.50333047716744250000317
ม.6ว33222เคมี 61.5297410151827530000163
ม.6ว33242ชีววิทยา 61.530161014121170000163
รวม(ม.ปลาย)2961801092083094074622421860004479
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)6.614.022.434.646.99.0910.3154.051.92000100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)12571159548935102114891513716319600015322
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)8.27.563.586.16.669.729.8746.751.28000100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----