กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท31101ภาษาไทย 110107361378
ค31101คณิตศาสตร์ 1106354261378
ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120428689217
ค31203คณิตศาสตร์เพิ่มเติม GSP0.50302932
ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 11000204204
ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)1.50412188204
ว31201ฟิสิกส์ 11.5000174174
ว30204เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์0.50002727
ว31221เคมี 11.50012162174
ว31241ชีววิทยา11.5000174174
ว30247สรีรวิทยาเบื้องต้นของมนุษย์0.50003030
ว30281การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น0.5010105106
ว30291กราฟิกเบื้องต้น10073340
ส31101สังคมศึกษา 110551322378
ส31102ประวัติศาสตร์ 10.50079299378
พ31101สุขศึกษา 10.5028389174
พ31102พลศึกษา 10.501912758204
ศ30103ดนตรี10.5000378378
ศ30212ละครสร้างสรรค์0.50104041
ศ30214การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน0.50003939
ง31101การงานพื้นฐานอาชีพ 10.5000174174
ง30241ธุรกิจขนาดเล็ก1030119122
ง30250ธุรกิจบริการ10104041
อ31101ภาษาอังกฤษ 1103982257378
อ31205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1103317115165
อ31201พูดจาภาษาอังกฤษ 110402340274
อ31203ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11.50507782
อ31207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.50140041
จ31201ภาษาจีน 120774761
จ31203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1101242339
จ31205จีนศึกษา10.503188237356
I31201ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู102095263378
ก31901ชุมนุม00000378
ก31902แนะแนว00000378

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----