กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท22101ภาษาไทย31.505185339529
ค22101คณิตศาสตร์31.5013899292529
ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 31014391568
ค22203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.50003333
ว22101วิทยาศาสตร์31.503194404529
ว22102วิทยาการคำนวณ 20.503490405529
ว22203Discoverring Science 310053035
ส22101สังคมศึกษา31.505113411529
ส22102ประวัติศาสตร์30.50630493529
ส22233หน้าที่พลเมือง30.507891360529
พ22101สุขศึกษา30.503270256529
พ22102พลศึกษา30.5005290529
ศ22101ทัศนศิลป์ 30.5005290529
ศ22102ดนตรี-นาฏศิลป์ 30.5039168322529
ง22101การงานพื้นฐานอาชีพ 30.5011191327529
อ22101ภาษาอังกฤษ31.50162209158529
อ22203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม30.50429033
จ22203พูดจาภาษาจีน 30.5022352254529
I22201ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู1121130377529
ก22901ชุมนุม00000529
ก22902แนะแนว00000529
ก22903ลูกเสือ-เนตรนารี00000529

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----