กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1อ21101ภาษาอังกฤษ11.56012131343132372050000551
ม.1อ21203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม0.5216472302000036
ม.1อ21205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด106300538000025
ม.1จ21201ภาษาจีน1930102120000036
ม.1จ21203พูดจาภาษาจีน0.5106020464261652416000551
ม.2อ22101ภาษาอังกฤษ31.5681743647473839800000529
ม.2อ22203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม30.516033578000033
ม.2จ22203พูดจาภาษาจีน 30.55314822322027242030000529
ม.3อ23101ภาษาอังกฤษ 51.5441513744314231970000477
ม.3อ23203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 50.5044022518000035
ม.3อ23205ภาษาอังกฤษรอบรู้1010072466100036
ม.3จ23203พูดจาภาษาจีน 50.5558721221720252300000477
รวม(ม.ต้น)302786178243197241243111870003315
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)9.1123.715.377.335.947.277.3333.730.21000100
ม.4อ31101ภาษาอังกฤษ 11142137301928232060000378
ม.4อ31205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 11818789622870000165
ม.4อ31201พูดจาภาษาอังกฤษ 1125731811172019910000274
ม.4อ31203ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11.541447341135000082
ม.4อ31207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.51110483212000041
ม.4จ31201ภาษาจีน 12432131244100061
ม.4จ31203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 112100312021000039
ม.4จ31205จีนศึกษา10.5173414203421191970000356
ม.5อ32101ภาษาอังกฤษ 31196015223032292070000414
ม.5อ32201พูดจาภาษาอังกฤษ312322141492135770000215
ม.5อ32203อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 31.541087371234000085
ม.5อ32205ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 11223015114137690000171
ม.5อ32207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.5101135481223000076
ม.5จ32201ภาษาจีน328225225531000080
ม.5จ32203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 31371552217000042
ม.5จ32205พูดจาภาษาจีน0.522588152229261920000372
ม.6อ33101ภาษาอังกฤษ 511450552230311552000314
ม.6อ33203ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1.526448181018000070
ม.6อ33205ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์1316479621570000123
ม.6อ33201พูดจาภาษาอังกฤษ 513520610172642880000244
ม.6จ33201ภาษาจีน 52611010217000028
ม.6จ33203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5168310019000028
ม.6จ33205พูดจาภาษาจีน0.5145911162127301080000286
รวม(ม.ปลาย)266574184209250311362178530003944
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)6.7414.554.675.36.347.899.1845.260.08000100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1อ21206ภาษาอังกฤษฟัง-พูด128104421717000073
ม.1อ21102ภาษาอังกฤษ21.51292834554632311920000547
ม.1อ21204อังกฤษเพิ่มเติม0.5108526212000036
ม.1จ21201ภาษาจีน18411434329000066
ม.1จ21202ภาษาจีน 21901060118000035
ม.1จ21204จีนศึกษา0.5932337465253621810000547
ม.2อ22102ภาษาอังกฤษ41.51165333443433421690000524
ม.2อ22204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม40.50402021015000033
ม.2จ22204จีนศึกษา0.5697922423333122340000524
ม.3อ23102ภาษาอังกฤษ 61.51217236402442321090000476
ม.3อ23204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม0.5002122721000035
ม.3อ23206ภาษาอังกฤษรอบรู้ 21101353416000033
ม.3จ23201ภาษาจีน 5111022429000021
ม.3จ23204พูดจาภาษาจีน 60.597915222239352370000476
รวม(ม.ต้น)682284206272231255247124900003426
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)19.918.296.017.946.747.447.2136.460000100
ม.4อ31206ภาษาอังกฤษฟัง-พูด21303774812930000164
ม.4อ31102ภาษาอังกฤษ 21472731343042471190000377
ม.4อ31202พูดจาภาษาอังกฤษ2115165648227000083
ม.4อ31204ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว21.51415229642000081
ม.4อ31207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.52730916191720940000232
ม.4อ31208ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.5444202322000041
ม.4จ31202ภาษาจีน 22200124228000039
ม.4จ31204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 21340416438000060
ม.4จ31206จีนศึกษา0.5181510101016131050000197
ม.5อ32102ภาษาอังกฤษ4157197181734212330000406
ม.5อ32202พูดจาภาษาอังกฤษ4121115648127000083
ม.5อ32206ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 213910613112120450000165
ม.5อ32204อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 41.502391614432200082
ม.5อ32208ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.51071041017000040
ม.5จ32202ภาษาจีน42482723410000040
ม.5จ32204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 41322424815000040
ม.5จ32206จีนศึกษา0.527987149191028000203
ม.6อ33102ภาษาอังกฤษ61273410221932291356000314
ม.6อ33204ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 61.52699891116000070
ม.6อ33207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.525949121716460000138
ม.6อ33202พูดจาภาษาอังกฤษ 61221078101112260000106
ม.6อ33206ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 211029614986410000123
ม.6จ33202ภาษาจีน 6282152217000028
ม.6จ33204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 61243321211000028
ม.6จ33206พูดจาภาษาจีน 60.5333114121926311200000286
รวม(ม.ปลาย)4412861652382233212951441160003426
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)12.878.354.826.956.519.378.6142.060.47000100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)169119307339629011128114755931900014111
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)11.9813.685.196.826.397.998.1339.640.13000100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----