กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท32101ภาษาไทย31011244159414
ค32101คณิตศาสตร์3106434316414
ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3204455144243
ค32203คณิตศาตร์เสริมทักษะ GSP0.50043034
ว30106วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโน1084201213
ว32281พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม1012120213
ว30225เคมีเภสัช10001818
ว32201ฟิสิกส์ 31.50162183201
ว30205เทคโนโลยีพลังงานทดแทน10016970
ว32221เคมี 31.51874118201
ว32241ชีววิทยา 31.5009192201
ว30293การสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ102071744
ว30297โปรแกรมสำนักงานเพื่อการนำเสนอ0.500206585
ว30101วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)1.57723176213
ว30284การจัดการฐานข้อมูล10356169
ส32101สังคมศึกษา31010413414
ส32102ประวัติศาสตร์ 30.503041343414
ส30232หน้าที่พลเมือง 20.502755332414
พ32101สุขศึกษา20.5002010201
พ32102พลศึกษา 20.5012120213
ศ30101ทัศนศิลป์ 10.50130401414
ง32101การงานพื้นฐานอาชีพ20.5042195201
ง30244ธุรกิจการท่องเที่ยว10221095127
ง30257การออกแบบบรรจุภัณฑ์109211444
ง30225การออกแบบวงจร 210063541
อ32101ภาษาอังกฤษ 310460367414
อ32201พูดจาภาษาอังกฤษ310311840215
อ32203อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 31.507255385
อ32205ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 110424188171
อ32207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.501759076
จ32201ภาษาจีน3206294580
จ32203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 31010112142
จ32205พูดจาภาษาจีน0.505250270372
ก32901ชุมนุม00000415
ก32902แนะแนว00000415

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----