กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท21101ภาษาไทย 11.52384462551
ท21201นิทานท้องถิ่น100088
ค21101คณิตศาสตร์11.50142149260551
ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม10301062102
ค21203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.50802836
ว21101วิทยาศาสตร์11.50228521551
ว21102วิทยาการคำนวณ 10.504066445551
ว21201ของเล่นวิทยาศาสตร์10020828
ว21203Discoverring Science 111007172
ว21209การ์ตูนอนิเมชั่น101001828
ว22210หุ่นยนต์ 110002929
ว21214โปรแกรมนำเสนองาน10001313
ส21101สังคมศึกษา 11.5038115398551
ส21102ประวัติศาสตร์ 10.50150536551
ส21231หน้าที่พลเมือง 10.50156530551
พ21101สุขศึกษา 10.5005510551
พ21203ฟุตซอล10229031
พ21102พลศึกษา 10.500253298551
พ21201วอลเล่ย์บอล10571830
พ21207รักบี้10028028
พ21211ตะกร้อ10220830
ศ21101ทัศนศิลป์ 10.50149177225551
ศ21102ดนตรี-นาฏศิลป์ 10.50104101346551
ศ21204ขับร้องเบื้องต้น10111517
ศ21205ขับร้องเพลงพื้นเมือง100088
ศ21201การเขียนภาพการ์ตูน 110003030
ศ21202วาดภาพระบายสี10003030
ง21101การงานพื้นฐานอาชีพ 10.500366185551
ง21202ขนมไทย10032730
ง21203การแกะสลักขั้นพื้นฐาน1024915
ง21205งานประดิษฐ์10061420
ง21207การขยายพันธุ์พืช10710522
ง21208ห้องสมุด10018927
อ21101ภาษาอังกฤษ11.50151125275551
อ21203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม0.50531036
อ21205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด10091625
จ21201ภาษาจีน100122436
จ21203พูดจาภาษาจีน0.500169382551
ก21901ชุมนุม00000551
ก21902แนะแนว00000551
ก21903ลูกเสือ-เนตรนารี00000551

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----