กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท33101ภาษาไทย 51117147149314
ท30202หลักภาษาไทย 110007070
ค33101คณิตศาสตร์ 51013170131314
ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5203930147216
ค33203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ PAT(1)0.50302225
ว30107วิทยาการคำนวณและการออกแบบ31036142151
ว33283เสริมทักษะวิทย์ 2101913119151
ว30201Elective Physics10002525
ว33201ฟิสิกส์ 41.5000163163
ว30102เคมีพื้นฐาน1.5020118178317
ว33221เคมี 41.50160147163
ว33241ชีววิทยา 41.5030160163
ส30251รู้รอบโลก0.50250126151
ส33101สังคมศึกษา 510420272314
ส30234หน้าที่พลเมือง 40.5037304314
พ33101สุขศึกษา 30.5001630163
พ33102พลศึกษา 3 (ลีลาศ)0.5001510151
พ33201ลีลาศ10070070
ศ30105นาฏศิลป์ 10.5018305314
ง33101การงานพื้นฐานอาชีพ 30.502111131163
ง30202การประดิษฐ์ของชำร่วย10146570
ง30263ขนมไทย100161228
ง30242บัญชีกิจการบริการ101166481
ง30225การออกแบบวงจร 20.5000191191
อ33101ภาษาอังกฤษ 5106340211314
อ33203ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1.5024281870
อ33205ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์10392757123
อ33201พูดจาภาษาอังกฤษ 5107114429244
จ33201ภาษาจีน 5201531028
จ33203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5101441028
จ33205พูดจาภาษาจีน0.50084202286
ก33901ชุมนุม00000314
ก33902แนะแนว00000314

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----