กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท22101ภาษาไทย31.501193425529
ค22101คณิตศาสตร์31.5013695298529
ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 31014391568
ค22203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.50003333
ว22101วิทยาศาสตร์31.502887414529
ว22102วิทยาการคำนวณ 20.503490405529
ว22203Discoverring Science 310003535
ส22101สังคมศึกษา31.50796426529
ส22102ประวัติศาสตร์30.50630493529
ส22233หน้าที่พลเมือง30.507592362529
พ22101สุขศึกษา30.5010368151529
พ22102พลศึกษา30.5005290529
ศ22101ทัศนศิลป์ 30.5005290529
ศ22102ดนตรี-นาฏศิลป์ 30.5039168322529
ง22101การงานพื้นฐานอาชีพ 30.5011193324529
อ22101ภาษาอังกฤษ31.50161211157529
อ22203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม30.50429033
จ22203พูดจาภาษาจีน 30.5022352254529
I22201ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู1017121350529
ก22901ชุมนุม00000529
ก22902แนะแนว00000529
ก22903ลูกเสือ-เนตรนารี00000529

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----