กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท30203หลักภาษาไทย2101571126128000070
ท33102ภาษาไทย 6154017312333551073000314
ค33102คณิตศาสตร์ 61529121223304014221000314
ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 62930814212034746000216
ค33204คณิตศาสตร์เพิ่มเติม PAT 10.5032010217000025
ว30107วิทยาการคำนวณและการออกแบบ313152191833381842000315
ว33284เสริมทักษะวิทย์ 2164637463760000151
ว33202ฟิสิกส์ 51.5051261111316000163
ว30241Elective Physics1041013610000025
ว33222เคมี 61.51125410151827530000163
ว33242ชีววิทยา 61.530161014121170000163
ส30262อาเซียนศึกษา10286102611880000151
ส33102สังคมศึกษา 61174713916272914412000314
ส30241เงินทองของมีค่า0.58174781013840000151
พ33101สุขศึกษา 30.57411071123391751000314
พ33102พลศึกษา 3 (ลีลาศ)0.5020221919525311118000315
พ33202ลีลาศ 20.50011512111218100070
ศ30104ดนตรี 20.582871810312617313000314
ศ30204ศิลปะการออกแบบ0.51862511334000070
ง33101การงานอาชีพ 30.53541016923191800000314
ง30266อาหารว่าง1000000565000070
ง30265ขนมอบ1145240210000028
ง30243บัญชีจำหน่ายสินค้า13198767720400081
ง30246ผู้ประกอบการธุรกิจ0.5124538223500053
ง30268โครงงานอาชีพ0.501316141924301138000237
ง30225การออกแบบวงจร 20.5618661210101435000217
อ33102ภาษาอังกฤษ61144711221932291355000314
อ33204ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 61.50899891116000070
อ33207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.5122249121716460000138
อ33202พูดจาภาษาอังกฤษ 6192378101112260000106
อ33206ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 21534614986410000123
จ33202ภาษาจีน 6246152217000028
จ33204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 61243321211000028
จ33206พูดจาภาษาจีน 60.595514121926311200000286
ก33911ชุมนุม000000000031400314
ก33912แนะแนว000000000030590314

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----