กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาไทย
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ท21101ภาษาไทย 11.5114030454868822234000551
ม.1ท21201นิทานท้องถิ่น11302000200008
ม.2ท22101ภาษาไทย31.5153531425953492450000529
ม.3ท23101ภาษาไทย 51.5197731543849421670000477
ม.3ท23201วรรณกรรมพื้นบ้าน10010002200005
รวม(ม.ต้น)461559314314517017563940001570
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)2.939.875.929.119.2410.8311.1540.70.25000100
ม.4ท31101ภาษาไทย 1152518182233541994000378
ม.5ท32101ภาษาไทย31234615293137252053000414
ม.6ท33101ภาษาไทย 5113368141936381482000314
ม.6ท30202หลักภาษาไทย 110114482527000070
รวม(ม.ปลาย)4110842657611414257990001176
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)3.499.183.575.536.469.6912.0749.230.77000100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาไทย
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ท21102ภาษาไทย21.5153631424668862185000547
ม.1ท21202เสริมทักษะภาษาไทย1001396011000030
ม.2ท22102ภาษาไทย41.5274531604858621930000524
ม.3ท23102ภาษาไทย 61.5474221353640432120000476
ม.3ท23201วรรณกรรมพื้นบ้าน1001913612000032
รวม(ม.ต้น)891238514914017519764650001609
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)5.537.645.289.268.710.8812.2440.150.31000100
ม.4ท31102ภาษาไทย 217217151130562273000377
ม.5ท32102ภาษาไทย41154025272929312055000406
ม.6ท30203หลักภาษาไทย2101571126128000070
ม.6ท33102ภาษาไทย 61123117312333551075000314
รวม(ม.ปลาย)3493548074118154547130001167
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)2.917.974.636.866.3410.1113.246.871.11000100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาไทย
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)2104792744374355776682411270005522
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)3.88.674.967.917.8810.4512.143.660.49000100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----