กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ค21101คณิตศาสตร์11.5619933584559471490000551
ม.1ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1815665711440000102
ม.1ค21203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.5062232318000036
ม.2ค22101คณิตศาสตร์31.5587958344244471670000529
ม.2ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 31776616825200068
ม.2ค22203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.5000105522000033
ม.3ค23101คณิตศาสตร์ 51.5594843315040431630000477
ม.3ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 51000045521000035
ม.3ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม13000000300006
ม.3ค23203คณิตศาสตร์นานาชาติ0.5014141420000035
รวม(ม.ต้น)19625515213915416917363220001872
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)10.4713.628.127.438.239.039.2433.760.11000100
ม.4ค31101คณิตศาสตร์ 11191632252925381931000378
ม.4ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1212241911133529740000217
ม.4ค31203คณิตศาสตร์เพิ่มเติม GSP0.5030001127000032
ม.5ค32101คณิตศาสตร์31184718182449591810000414
ม.5ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม321724114815191450000243
ม.5ค32203คณิตศาตร์เสริมทักษะ GSP0.5000110230000034
ม.6ค33101คณิตศาสตร์ 51142714112225301665000314
ม.6ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 521421681215351050000216
ม.6ค33203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ PAT(1)0.5030001318000025
รวม(ม.ปลาย)94165908810916621693960001873
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)5.028.814.814.75.828.8611.5350.130.32000100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ค21102คณิตศาสตร์21.5827943575860311334000547
ม.1ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม17362281511281000101
ม.2ค22102คณิตศาสตร์41.5704737584755481539000524
ม.2ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม194831141117100068
ม.3ค23102คณิตศาสตร์ 61.58527533552455411213000476
ม.3ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม11220201732000056
รวม(ม.ต้น)265162147177176180162475280001772
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)14.959.148.39.999.9310.169.1426.811.58000100
ม.4ค31102คณิตศาสตร์21471635424253421000000377
ม.4ค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม221620918162024940000217
ม.5ค32102คณิตศาสตร์41593313212228371921000406
ม.5ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4243147181618161071000240
ม.6ค33102คณิตศาสตร์ 611810121223304014227000314
ม.6ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 622215814212034748000216
ม.6ค33204คณิตศาสตร์เพิ่มเติม PAT 10.5212010217000025
รวม(ม.ปลาย)20710986125141169195726370001795
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)11.536.074.796.967.869.4210.8640.452.06000100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)7626914755295806847462772710007312
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)10.429.456.57.237.939.3510.237.910.97000100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----