กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
I31201ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู112116152415192760000378
ท31101ภาษาไทย 1152518182233541994000378
ค31101คณิตศาสตร์ 11191632252925381931000378
ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1212241911133529740000217
ค31203คณิตศาสตร์เพิ่มเติม GSP0.5030001127000032
ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 11195355111718760000204
ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)1.57211617123322760000204
ว31201ฟิสิกส์ 11.51673568111180000174
ว30204เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์0.5000000126000027
ว31221เคมี 11.561356415211040000174
ว31241ชีววิทยา11.5272734101390000174
ว30247สรีรวิทยาเบื้องต้นของมนุษย์0.5000004323000030
ว30281การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น0.51100101223509000106
ว30291กราฟิกเบื้องต้น1173333416000040
ส31101สังคมศึกษา 1129361171327192360000378
ส31102ประวัติศาสตร์ 10.5406715231731411440000378
พ31101สุขศึกษา 10.537110202414923000174
พ31102พลศึกษา 10.59521912181524487000204
ศ30103ดนตรี10.5293811131824412022000378
ศ30212ละครสร้างสรรค์0.5000000040100041
ศ30214การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน0.5100006227300039
ง31101การงานพื้นฐานอาชีพ 10.577569581252000174
ง30241ธุรกิจขนาดเล็ก12176613124557000122
ง30250ธุรกิจบริการ1173332217300041
อ31101ภาษาอังกฤษ 11142137301928232060000378
อ31205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 11818789622870000165
อ31201พูดจาภาษาอังกฤษ 1125731811172019910000274
อ31203ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11.541447341135000082
อ31207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.51110483212000041
จ31201ภาษาจีน 12432131244100061
จ31203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 112100312021000039
จ31205จีนศึกษา10.5173414203421191970000356
ก31901ชุมนุม000000000037800378
ก31902แนะแนว000000000037260378

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----