กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท21102ภาษาไทย21.5153631444668862183000547
ท21202เสริมทักษะภาษาไทย1001396011000030
ค21102คณิตศาสตร์21.55310844575860311333000547
ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม15562281511281000101
ว21103วิทยาศาสตร์21.5555442363335442453000547
ว21202สิ่งประดิษฐ์เชิงวิทยาศาตร์1830111313000030
ว21204Discovering Science 213100231052000071
ว21205ชีววิทยาก้าวหน้า 10.5301023423000036
ว21214โปรแกรมนำเสนองาน130112974000027
ว21104การออกแบบเทคโนโลยี 10.55771415150614915710000547
ศ21103ทัศนศิลป์ 20.57947262623174826219000547
ส21103สังคมศึกษา21.5408146525258731378000547
ส21104ประวัติศาสตร์20.5316554726109891840000547
ส21232หน้าที่พลเมือง 20.51714216333276381930000547
พ21103สุขศึกษา20.559108232819434316262000547
พ21202วอลเล่ย์บอล156311059000030
พ21204ฟุตซอล101217754200029
พ21212ตะกร้อ1110600215400029
พ21104พลศึกษา20.522124361071351186836000547
พ21208รักบี้1027013145000032
ศ21104ดนตรี-นาฏศิลป์ 20.5405933394834532392000547
ศ21203การอ่านและเขียนตัวโน้ต1500005218000030
ศ21206ขับร้องเพลงประกอบการแสดงนาฏศิล10200000500007
ศ21208การแสดงรำวงมาตรฐาน10200100220007
ง21102การงานอาชีพ 20.52411737516167418663000547
ง21205งานประดิษฐ์13115626106000049
ง21207การขยายพันธุ์พืช10007001728000052
ง21208ห้องสมุด115163625110000058
อ21206ภาษาอังกฤษฟัง-พูด116224421717000073
อ21102ภาษาอังกฤษ21.5778034554632311920000547
อ21204อังกฤษเพิ่มเติม0.5108526212000036
จ21201ภาษาจีน18411434329000066
จ21202ภาษาจีน 21451060118000035
จ21204จีนศึกษา0.5358137465253621810000547
ก21911ชุมนุม000000000054700547
ก21912แนะแนว0000000000507400547
ก21913ลูกเสือ-เนตรนารี000000000054700547

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----