กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


งานสารสนเทศทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 แยกตามกลุ่มสาระฯ + สารสนเทศผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียน
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฯ
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสังคม ฯ
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ประเภทภาษาอังกฤษ)
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ประเภทภาษาจีน)
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มวิชาการค้นคว้าอิสระ(IS)
==================================
- สารสนเทศผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักเรียน
งานสารสนเทศทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.1
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.2
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.3
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.4
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.5
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.6
==================================
- สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.1
- สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.2
- สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.3
- สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.4
- สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.5
- สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.6
=====================================
- สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.1
- สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.2
- สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.3
- สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.4
- สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.5
- สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.6

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ -----