กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มวิชาการค้นคว้าอิสระ(IS)
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.2I22201ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู1537123192541462501000529
รวม(ม.ต้น)537123192541462501000529
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)10.0213.424.353.594.737.758.747.260.19000100
ม.4I31201ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู112116152415192760000378
รวม(ม.ปลาย)12116152415192760000378
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)3.172.911.593.976.353.975.0373.020000100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มวิชาการค้นคว้าอิสระ(IS)
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.2I22202การสื่อสารและนำเสนอ1594815352747512420000524
รวม(ม.ต้น)594815352747512420000524
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)11.269.162.866.685.158.979.7346.180000100
ม.4I31202การสื่อสารและนำเสนอ1251210999242781000377
รวม(ม.ปลาย)251210999242781000377
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)6.633.182.652.392.392.396.3773.740.27000100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2564 กลุ่มวิชาการค้นคว้าอิสระ(IS)
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)149142547885112140104610001808
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)8.247.852.994.314.76.197.7457.850.06000100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----