กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท22102ภาษาไทย41.50111511523
ค22102คณิตศาสตร์41.5010967347523
ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม101944568
ว22103วิทยาศาสตร์41.5330114376523
ว22104การออกแบบเทคโนโลยี 20.5035117368520
ว22204Discovering Science 410003535
ว22205เคมีก้าวหน้า 10.504101933
ส22103สังคมศึกษา41.50663454523
ส22104ประวัติศาสตร์40.50210502523
ส22234หน้าที่พลเมือง40.507276240523
พ22103สุขศึกษา40.5019189315523
พ22104พลศึกษา40.501378432523
ศ22103ทัศนศิลป์ 40.5005230523
ศ22104ดนตรี-นาฏศิลป์ 40.5064242217523
ง22102การงานอาชีพ 40.5013200310523
อ22102ภาษาอังกฤษ41.50118122283523
อ22204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม40.50033033
จ22204จีนศึกษา0.5016381279523
ก22911ชุมนุม00000523
ก22912แนะแนว00000523
ก22913ลูกเสือ-เนตรนารี00000523
I22202การสื่อสารและนำเสนอ1034153336523

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----