กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท23102ภาษาไทย 61.5286121353640432120000476
ท23201วรรณกรรมพื้นบ้าน1001913612000032
ค23102คณิตศาสตร์ 61.5536153365245541139000476
ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1590201732000056
ว23103วิทยาศาสตร์ 61.5358622293853291804000476
ว23104การออกแบบเทคโนโลยี 30.5538733363134351670000476
ว23201พันธุกรรมกับการอยู่รอด1000001032000033
ว23204Discovering Science 61000000035000035
ว23205ฟิสิกส์ก้าวหน้า 10.5000000134000035
ว23209คอมพิวเตอร์กราฟิกอิลาสเตอร์1019110459000039
ว23210การสร้างเว็บเพจ111130447613000058
ว23219หุ่นยนต์อัตโนมัติ1230396320400050
ส23103สังคมศึกษา 61.5122729436178641620000476
ส23104ประวัติศาสตร์ 60.5269424312932332034000476
ส23236หน้าที่พลเมือง 60.5133118373937562450000476
พ23103สุขศึกษา 60.53576122619516717812000476
พ23104พลศึกษา 60.56214306912122419000476
พ23205แบดมินตัน100320348000020
พ23208รักบี้1030001320000027
พ23204ฟุตบอล 21010052318000029
พ23212เปตอง1241035115000031
ศ23103ทัศนศิลป์ 60.521117204350862470000476
ศ23104ดนตรี-นาฏศิลป์ 60.5326333203038232370000476
ศ23202ศิลปะอาเซียน1000000518000023
ศ23205วงโยธวาทิต12100000400007
ง23102การงานอาชีพ 60.51438443343414919222000476
ง23202ขนมอบ117444046000030
ง23201ถนอมอาหาร13221831246000077
ง23205การปลูกผักสวนครัว10001000346000059
ง23211ห้องสมุด314143636411000051
อ23102ภาษาอังกฤษ 61.53415936402442321090000476
อ23204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม0.5002122721000035
อ23206ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2138353416000033
จ23201ภาษาจีน 5102022429000021
จ23204พูดจาภาษาจีน 60.5347215222239352370000476
ก23911ชุมนุม000000000047600476
ก23912แนะแนว0000000000449270476
ก23913ลูกเสือ-เนตรนารี000000000047600476
ก23904จิตอาสาเพื่อสังคม000000000047600476

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----