กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
I22201ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู1537123192541462501000529
ท22101ภาษาไทย31.5153531425953492450000529
ค22101คณิตศาสตร์31.5587958344244471670000529
ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 31776616825200068
ค22203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.5000105522000033
ว22101วิทยาศาสตร์31.5433115274267652363000529
ว22102วิทยาการคำนวณ 20.5449119592555272090000529
ว22203Discoverring Science 31451009115000035
ส22101สังคมศึกษา31.5155723413738332850000529
ส22102ประวัติศาสตร์30.5347835484444362100000529
ส22233หน้าที่พลเมือง30.5326418456670651690000529
พ22101สุขศึกษา30.546110332425365117628000529
พ22102พลศึกษา30.51069726262134471666000529
ศ22101ทัศนศิลป์ 30.544173203424363812040000529
ศ22102ดนตรี-นาฏศิลป์ 30.5338018473067312230000529
ง22101การงานพื้นฐานอาชีพ 30.5605835605872451356000529
อ22101ภาษาอังกฤษ31.5681743647473839800000529
อ22203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม30.516033578000033
จ22203พูดจาภาษาจีน 30.55314822322027242030000529
ก22901ชุมนุม000000000052900529
ก22902แนะแนว0000000000505240529
ก22903ลูกเสือ-เนตรนารี000000000052900529

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----