กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
อ31206ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2104011113164
ท31102ภาษาไทย 2102316338377
ค31102คณิตศาสตร์21010099178377
ค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม220408592217
ว30206ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์0.50003232
ว30103วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1.50732164203
ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโน1000377377
ว30244ชีวสถิติ0.50003131
ว31202ฟิสิกส์ 21.5000173174
ว31222เคมี21.50011460174
ว31242ชีววิทยา21.5000174174
ว30287การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์0.50004040
ว30292กราฟิกเพื่องานธุรกิจ10083240
ว30284การจัดการฐานข้อมูล100001
ว30281การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น0.50110112123
ส31103สังคมศึกษา2101336328377
ส31104ประวัติศาสตร์20.50530324377
ส30231หน้าที่พลเมือง 10.503750290377
พ31101สุขศึกษา 10.504777253377
พ31102พลศึกษา 10.5046208122377
ศ30101ทัศนศิลป์ 10.5030374377
ง31101การงานอาชีพ 10.50032344376
ง30266การประกอบอาหารและการบริการ100162541
ง30267การผลิตเครื่องดื่ม0.500142741
ง30251กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจ100107081
ง30241ธุรกิจขนาดเล็ก10313144160
อ31102ภาษาอังกฤษ 21046147184377
อ31202พูดจาภาษาอังกฤษ2101568083
อ31204ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว21.501485981
อ31207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.50272050232
อ31208ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.50436041
จ31202ภาษาจีน 220213639
จ31204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 210754760
จ31206จีนศึกษา0.501835144197
ก31911ชุมนุม00000377
ก31912แนะแนว00000377
I31202การสื่อสารและนำเสนอ102868281377

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----