กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท23101ภาษาไทย 51.506034671477
ท23201วรรณกรรมพื้นบ้าน100505
ค23101คณิตศาสตร์ 51.5011685276477
ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 510003535
ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม130036
ค23203คณิตศาสตร์นานาชาติ0.50642535
ว23101วิทยาศาสตร์ 51.511823435477
ว23102วิทยาการคำนวณ 30.500133344477
ว23202เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม10003232
ว23203Discoverring Science 510003535
ว23209คอมพิวเตอร์กราฟิกอิลาสเตอร์10003030
ว23210การสร้างเว็บเพจ101261230
ว23219หุ่นยนต์อัตโนมัติ10162330
ส23101สังคมศึกษา 51.5072118287477
ส23102ประวัติศาสตร์ 50.5066191220477
ส23235หน้าที่พลเมือง 50.502194362477
พ23101สุขศึกษา 50.500249228477
พ23102พลศึกษา 50.50115103259477
พ23207รักบี้ฟุตบอล 110022022
พ23203ฟุตบอล10327030
พ23209บาสเก็ตบอล10030030
พ23211เปตอง10042630
ศ23101ทัศนศิลป์ 50.5000477477
ศ23102ดนตรี-นาฏศิลป์ 50.5014760477
ศ23201สีน้ำ10002929
ศ23203ขับร้องเพลงสมัยนิยม10001717
ศ23204การบรรเลงดนตรีร่วมสมัย100011
ง23101การงานพื้นฐานอาชีพ 50.50107103267477
ง23201ถนอมอาหาร10194151
ง23205การปลูกผักสวนครัว101031629
ง23211ห้องสมุด3100191130
อ23101ภาษาอังกฤษ 51.50122170184477
อ23203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 50.50233035
อ23205ภาษาอังกฤษรอบรู้101191636
จ23203พูดจาภาษาจีน 50.500162315477
ก23901ชุมนุม00000477
ก23902แนะแนว00000477
ก23903ลูกเสือ-เนตรนารี00000477

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----