กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท21101ภาษาไทย 11.5114030454868822234000551
ท21201นิทานท้องถิ่น11302000200008
ค21101คณิตศาสตร์11.5619933584559471490000551
ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1815665711440000102
ค21203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.5062232318000036
ว21101วิทยาศาสตร์11.5439623242239502504000551
ว21102วิทยาการคำนวณ 10.5747135574784731100000551
ว21201ของเล่นวิทยาศาสตร์1050000081500028
ว21203Discoverring Science 11211023756000072
ว21209การ์ตูนอนิเมชั่น177120236000028
ว22210หุ่นยนต์ 1100016638500029
ว21214โปรแกรมนำเสนองาน100120523000013
ส21101สังคมศึกษา 11.5274432375877821904000551
ส21102ประวัติศาสตร์ 10.5117729414564652190000551
ส21231หน้าที่พลเมือง 10.5155029543725462950000551
พ21101สุขศึกษา 10.561115193745573610000551
พ21203ฟุตซอล1073210017100031
พ21102พลศึกษา 10.5050174559717014198000551
พ21201วอลเล่ย์บอล1320103318000030
พ21207รักบี้1136011610000028
พ21211ตะกร้อ1139000125000030
ศ21101ทัศนศิลป์ 10.5108111433632293714510000551
ศ21102ดนตรี-นาฏศิลป์ 10.56010045444572471380000551
ศ21204ขับร้องเบื้องต้น1020002211000017
ศ21205ขับร้องเพลงพื้นเมือง18000000000008
ศ21201การเขียนภาพการ์ตูน 11000000030000030
ศ21202วาดภาพระบายสี1021123021000030
ง21101การงานพื้นฐานอาชีพ 10.56973285732696013033000551
ง21202ขนมไทย1241133115000030
ง21203การแกะสลักขั้นพื้นฐาน111130225000015
ง21205งานประดิษฐ์106211531100020
ง21207การขยายพันธุ์พืช1000700105000022
ง21208ห้องสมุด196030306000027
อ21101ภาษาอังกฤษ11.56012131343132372050000551
อ21203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม0.5216472302000036
อ21205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด106300538000025
จ21201ภาษาจีน1930102120000036
จ21203พูดจาภาษาจีน0.5106020464261652416000551
ก21901ชุมนุม000000000055100551
ก21902แนะแนว0000000000524270551
ก21903ลูกเสือ-เนตรนารี000000000055010551

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----