กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
I22202การสื่อสารและนำเสนอ1337314342647512450000523
ท22102ภาษาไทย41.5244831604858621920000523
ค22102คณิตศาสตร์41.5516540584655471547000523
ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1310831141117100068
ว22103วิทยาศาสตร์41.54140102542407923016000523
ว22104การออกแบบเทคโนโลยี 20.5605320532159452090000520
ว22204Discovering Science 41010575411200035
ว22205เคมีก้าวหน้า 10.5141432513000033
ส22103สังคมศึกษา41.5605718302439362590000523
ส22104ประวัติศาสตร์40.5215814613054302550000523
ส22234หน้าที่พลเมือง40.5142120334461492810000523
พ22103สุขศึกษา40.529184283798972083000523
พ22104พลศึกษา40.5545424272848492390000523
ศ22103ทัศนศิลป์ 40.53984182119261726732000523
ศ22104ดนตรี-นาฏศิลป์ 40.53456244642101451750000523
ง22102การงานอาชีพ 40.5688925354135351941000523
อ22102ภาษาอังกฤษ41.55911032443433421690000523
อ22204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม40.50402021015000033
จ22204จีนศึกษา0.54510222423333122340000523
ก22911ชุมนุม000000000052300523
ก22912แนะแนว0000000000460630523
ก22913ลูกเสือ-เนตรนารี000000000051760523

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----