กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท22102ภาษาไทย41.5015178330523
ค22102คณิตศาสตร์41.50110144269523
ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม101944568
ว22103วิทยาศาสตร์41.5533116369523
ว22104การออกแบบเทคโนโลยี 20.5035118367520
ว22204Discovering Science 410352735
ว22205เคมีก้าวหน้า 10.504111833
ส22103สังคมศึกษา41.50660457523
ส22104ประวัติศาสตร์40.50200503523
ส22234หน้าที่พลเมือง40.507276240523
พ22103สุขศึกษา40.5026165332523
พ22104พลศึกษา40.501378432523
ศ22103ทัศนศิลป์ 40.5005150523
ศ22104ดนตรี-นาฏศิลป์ 40.5064242217523
ง22102การงานอาชีพ 40.5012197314523
อ22102ภาษาอังกฤษ41.50118122283523
อ22204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม40.50033033
จ22204จีนศึกษา0.5016381279523
ก22911ชุมนุม00000523
ก22912แนะแนว00000523
ก22913ลูกเสือ-เนตรนารี00000523
I22202การสื่อสารและนำเสนอ1033195295523

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----