กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระศิลปศึกษา
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ศ21101ทัศนศิลป์ 10.5108111433632293714510000551
ม.1ศ21102ดนตรี-นาฏศิลป์ 10.56010045444572471380000551
ม.1ศ21204ขับร้องเบื้องต้น1020002211000017
ม.1ศ21205ขับร้องเพลงพื้นเมือง18000000000008
ม.1ศ21201การเขียนภาพการ์ตูน 11000000030000030
ม.1ศ21202วาดภาพระบายสี1021123021000030
ม.2ศ22101ทัศนศิลป์ 30.544173203424363812040000529
ม.2ศ22102ดนตรี-นาฏศิลป์ 30.5338018473067312230000529
ม.3ศ23101ทัศนศิลป์ 50.5322914325642442280000477
ม.3ศ23102ดนตรี-นาฏศิลป์ 50.5118206849675418218000477
ม.3ศ23201สีน้ำ1000201026000029
ม.3ศ23203ขับร้องเพลงสมัยนิยม1000000017000017
ม.3ศ23204การบรรเลงดนตรีร่วมสมัย10010000000001
รวม(ม.ต้น)2865151622642383192531141680003246
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)8.8115.874.998.137.339.837.7935.152.09000100
ม.4ศ30103ดนตรี10.5293811131824412022000378
ม.4ศ30212ละครสร้างสรรค์0.5000000040100041
ม.4ศ30214การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน0.5100006227300039
ม.5ศ30101ทัศนศิลป์ 10.5274013182219322430000414
ม.6ศ30105นาฏศิลป์ 10.56000210132830000314
รวม(ม.ปลาย)6378243142598879560001186
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)5.316.582.022.613.544.977.4267.030.51000100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระศิลปศึกษา
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ศ21103ทัศนศิลป์ 20.5101141216171339227108000547
ม.1ศ21104ดนตรี-นาฏศิลป์ 20.5564432384734522395000547
ม.1ศ21203การอ่านและเขียนตัวโน้ต1500005218000030
ม.1ศ21206ขับร้องเพลงประกอบการแสดงนาฏศิล10200000500007
ม.1ศ21208การแสดงรำวงมาตรฐาน10000100240007
ม.2ศ22103ทัศนศิลป์ 40.56528131816241526184000524
ม.2ศ22104ดนตรี-นาฏศิลป์ 40.54050244742101451750000524
ม.3ศ23103ทัศนศิลป์ 60.55817204350862470000476
ม.3ศ23104ดนตรี-นาฏศิลป์ 60.5752033203038232370000476
ม.3ศ23202ศิลปะอาเซียน1000000518000023
ม.3ศ23205วงโยธวาทิต13000000400007
รวม(ม.ต้น)35016613115919626526714332010003168
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)11.055.244.145.026.198.368.4345.236.34000100
ม.4ศ30101ทัศนศิลป์ 10.5724210241923281590000377
ม.5ศ30106นาฏศิลป์ 20.5710108123770000406
ม.5ศ30213ศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์บุคลิกภ0.5200002276000082
ม.6ศ30104ดนตร ี20.5201151910302617122000314
ม.6ศ30204ศิลปะการออกแบบ0.52762511334000070
รวม(ม.ปลาย)103612146347471817220001249
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)8.254.881.683.682.725.925.6865.411.76000100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระศิลปศึกษา
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)80282033850051071767941862290008849
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)9.069.273.825.655.768.17.6747.32.59000100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----