กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท33101ภาษาไทย 5113368141936381482000314
ท30202หลักภาษาไทย 110114482527000070
ค33101คณิตศาสตร์ 51142714112225301665000314
ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 521421681215351050000216
ค33203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ PAT(1)0.5030001318000025
ว30107วิทยาการคำนวณและการออกแบบ3127015152225650000151
ว33283เสริมทักษะวิทย์ 216171891113851000151
ว30201Elective Physics1000102022000025
ว33201ฟิสิกส์ 41.511431181395000163
ว30102เคมีพื้นฐาน1.50313048716745250000317
ว33221เคมี 41.55182291825813000163
ว33241ชีววิทยา 41.5305821861210000163
ส30251รู้รอบโลก0.51218175611910000151
ส33101สังคมศึกษา 51282374613252080000314
ส30234หน้าที่พลเมือง 40.5438133112892080000314
พ33101สุขศึกษา 30.51073513111230000163
พ33102พลศึกษา 3 (ลีลาศ)0.5016146718225711000151
พ33201ลีลาศ1052868832100070
ศ30105นาฏศิลป์ 10.56000210132830000314
ง33101การงานพื้นฐานอาชีพ 30.5517352671180000163
ง30202การประดิษฐ์ของชำร่วย1103102855000070
ง30263ขนมไทย1381402010000028
ง30242บัญชีกิจการบริการ14115224544400081
ง30225การออกแบบวงจร 20.5121464710101235000191
อ33101ภาษาอังกฤษ 511450552230311552000314
อ33203ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1.526448181018000070
อ33205ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์1316479621570000123
อ33201พูดจาภาษาอังกฤษ 513520610172642880000244
จ33201ภาษาจีน 52611010217000028
จ33203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5168310019000028
จ33205พูดจาภาษาจีน0.5145911162127301080000286
ก33901ชุมนุม000000000031400314
ก33902แนะแนว0000000000297170314

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----