กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท32102ภาษาไทย41104825273029312051000406
ค32102คณิตศาสตร์41266613212227351951000406
ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4216417191618161070000240
ว30106วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 21243164649871918000406
ว30226เคมีสิ่งแวดล้อม0.5000100133000035
ว30207ฟิสิกส์กับวิศวกรรม0.5000012331000037
ว30104วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ1.5225524201522382100000406
ว30201Elective Physic 11140309116000034
ว32202ฟิสิกส์ 41.5116210812101420000201
ว32222เคมี 41.510155214422930000201
ว32242ชีววิทยา 41.57578914101401000201
ว30288วิทยาการหุ่นยนต์0.5120141229100041
ว30294การสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ1281218814000044
ว30298โปรแกรมสำนักงานเพื่อการจัดการ1273341018750000122
ว30285การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล0.522022124000015
ส32103สังคมศึกษา41663201730203021010000406
ส32104ประวัติศาสตร์ 40.542714172224222697000406
ส30233หน้าที่พลเมือง 30.58141849183395000406
ส30241เงินทองของมีค่า11000501028000044
พ32101สุขศึกษา20.5103515181529512294000406
พ32102พลศึกษา 20.5126212161829222350000406
ศ30106นาฏศิลป์ 20.5710108123770000406
ศ30213ศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์บุคลิกภ0.5200002276000082
ง32101การงานอาชีพ 20.55227110663130000406
ง30265อาหารนานาชาติ1110614559000077
ง30252ธุรกิจออนไลน์1160124822000044
ง30270การท่องเที่ยวในอาเซียน10945351345000084
อ32102ภาษาอังกฤษ4113637181734212330000406
อ32202พูดจาภาษาอังกฤษ4110225648127000083
อ32206ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 211336613112120450000165
อ32204อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 41.502391614432200082
อ32208ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.51071041017000040
จ32202ภาษาจีน421112723410000040
จ32204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 41052424815000040
จ32206จีนศึกษา0.57311081411191021000203
ก32911ชุมนุม000000000040600406
ก32912แนะแนว0000000000394120406

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----