กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท23102ภาษาไทย 61.501687373476
ท23201วรรณกรรมพื้นบ้าน10052732
ค23102คณิตศาสตร์ 61.50155116205476
ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม131143856
ว23103วิทยาศาสตร์ 61.512665384476
ว23104การออกแบบเทคโนโลยี 30.500209267476
ว23201พันธุกรรมกับการอยู่รอด10003233
ว23204Discovering Science 610003535
ว23205ฟิสิกส์ก้าวหน้า 10.50003535
ว23209คอมพิวเตอร์กราฟิกอิลาสเตอร์10003939
ว23210การสร้างเว็บเพจ1022102658
ว23219หุ่นยนต์อัตโนมัติ10005050
ส23103สังคมศึกษา 61.50107114255476
ส23104ประวัติศาสตร์ 60.508164304476
ส23236หน้าที่พลเมือง 60.5082105289476
พ23103สุขศึกษา 60.500277199476
พ23104พลศึกษา 60.5004760476
พ23205แบดมินตัน10031720
พ23208รักบี้10027027
พ23204ฟุตบอล 210029029
พ23212เปตอง10003131
ศ23103ทัศนศิลป์ 60.5000476476
ศ23104ดนตรี-นาฏศิลป์ 60.50032444476
ศ23202ศิลปะอาเซียน10002323
ศ23205วงโยธวาทิต100077
ง23102การงานอาชีพ 60.50027449476
ง23202ขนมอบ10032730
ง23201ถนอมอาหาร10296677
ง23205การปลูกผักสวนครัว101034659
ง23211ห้องสมุด3101282251
อ23102ภาษาอังกฤษ 61.50124157195476
อ23204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม0.50035035
อ23206ภาษาอังกฤษรอบรู้ 210971733
จ23201ภาษาจีน 510041721
จ23204พูดจาภาษาจีน 60.509715364476
ก23911ชุมนุม00000476
ก23912แนะแนว00000476
ก23913ลูกเสือ-เนตรนารี00000476
ก23904จิตอาสาเพื่อสังคม00000476

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----