กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ส21101สังคมศึกษา 11.5274432375877821904000551
ม.1ส21102ประวัติศาสตร์ 10.5117729414564652190000551
ม.1ส21231หน้าที่พลเมือง 10.5155029543725462950000551
ม.2ส22101สังคมศึกษา31.5155723413738332850000529
ม.2ส22102ประวัติศาสตร์30.5347835484444362100000529
ม.2ส22233หน้าที่พลเมือง30.5326418456670651690000529
ม.3ส23101สังคมศึกษา 51.5223526385372701610000477
ม.3ส23102ประวัติศาสตร์ 50.55313728392243371180000477
ม.3ส23235หน้าที่พลเมือง 50.51411247513836201590000477
รวม(ม.ต้น)223654267394400469454180640004671
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)4.77145.728.448.5610.049.7238.660.09000100
ม.4ส31101สังคมศึกษา 1129361171327192360000378
ม.4ส31102ประวัติศาสตร์ 10.5406715231731411440000378
ม.5ส32101สังคมศึกษา31155116161432212490000414
ม.5ส32102ประวัติศาสตร์ 30.516117141629342861000414
ม.5ส30232หน้าที่พลเมือง 20.516146595163430000414
ม.6ส30251รู้รอบโลก0.51218175611910000151
ม.6ส33101สังคมศึกษา 51282374613252080000314
ม.6ส30234หน้าที่พลเมือง 40.5438133112892080000314
รวม(ม.ปลาย)160258767991171176176510002777
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)5.769.292.742.843.286.166.3463.560.04000100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ส21103สังคมศึกษา21.5467446525258731379000547
ม.1ส21104ประวัติศาสตร์20.5370554726109891840000547
ม.1ส21232หน้าที่พลเมือง 20.51814116333276381930000547
ม.2ส22103สังคมศึกษา41.5803719302439362590000524
ม.2ส22104ประวัติศาสตร์40.5215814613154302550000524
ม.2ส22234หน้าที่พลเมือง40.5142120334462492810000524
ม.3ส23103สังคมศึกษา 61.5152429436178641620000476
ม.3ส23104ประวัติศาสตร์ 60.5437724312832332035000476
ม.3ส23236หน้าที่พลเมือง 60.5192518373937562450000476
รวม(ม.ต้น)2934572413673375454681919140004641
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)6.319.855.197.917.2611.7410.0841.350.3000100
ม.4ส31103สังคมศึกษา2149125211221352220000377
ม.4ส31104ประวัติศาสตร์20.554912171225302180000377
ม.4ส30231หน้าที่พลเมือง 10.52576153743601840000377
ม.5ส32103สังคมศึกษา413727161729202721023000406
ม.5ส32104ประวัติศาสตร์ 40.5195101320222026433000406
ม.5ส30233หน้าที่พลเมือง 30.515016341132046000406
ม.5ส30241เงินทองของมีค่า11000501028000044
ม.6ส30262อาเซียนศึกษา10286102611880000151
ม.6ส33102สังคมศึกษา 61342713816262814319000314
ม.6ส30241เงินทองของมีค่า0.51694781013840000151
รวม(ม.ปลาย)250987511015219724517611210003009
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)8.313.262.493.665.056.558.1458.524.02000100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)926146765995098013821343725113600015098
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)6.139.724.366.296.499.158.948.030.9000100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----