กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
I31202การสื่อสารและนำเสนอ1181910999242781000377
อ31206ภาษาอังกฤษฟัง-พูด211221774812930000164
ท31102ภาษาไทย 217217151130562273000377
ค31102คณิตศาสตร์21323135424253421000000377
ค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม22729918162023950000217
ว30206ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์0.5000000032000032
ว30103วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1.57301014161511973000203
ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโน118577101933351980000377
ว30244ชีวสถิติ0.5000000031000031
ว31202ฟิสิกส์ 21.5710441310161082000174
ว31222เคมี21.581569101318950000174
ว31242ชีววิทยา21.535006361510000174
ว30287การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์0.5000455319400040
ว30292กราฟิกเพื่องานธุรกิจ1352624612000040
ว30284การจัดการฐานข้อมูล10000000100001
ว30281การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น0.51100111224659000123
ส31103สังคมศึกษา2125365211221352220000377
ส31104ประวัติศาสตร์20.5342912171225302180000377
ส30231หน้าที่พลเมือง 10.517156153743601840000377
พ31101สุขศึกษา 10.517423242740411812000377
พ31102พลศึกษา 10.5167624312233471226000377
ศ30101ทัศนศิลป์ 10.5377710241923281590000377
ง31101การงานอาชีพ 10.51634101920182821912000376
ง30266การประกอบอาหารและการบริการ1615344315000041
ง30267การผลิตเครื่องดื่ม0.55102332313000041
ง30251กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจ10185756632200081
ง30241ธุรกิจขนาดเล็ก13248720137717000160
อ31102ภาษาอังกฤษ 21264831343042471190000377
อ31202พูดจาภาษาอังกฤษ2115165648227000083
อ31204ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว21.5695229642000081
อ31207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.51938916191720940000232
อ31208ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.5354202322000041
จ31202ภาษาจีน 22200124228000039
จ31204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 21340416438000060
จ31206จีนศึกษา0.552810101016131050000197
ก31911ชุมนุม000000000037700377
ก31912แนะแนว0000000000362150377

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----