กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ง21101การงานพื้นฐานอาชีพ 10.56973285732696013033000551
ม.1ง21202ขนมไทย1241133115000030
ม.1ง21203การแกะสลักขั้นพื้นฐาน111130225000015
ม.1ง21205งานประดิษฐ์106211531100020
ม.1ง21207การขยายพันธุ์พืช1000700105000022
ม.1ง21208ห้องสมุด196030306000027
ม.2ง22101การงานพื้นฐานอาชีพ 30.5605835605872451356000529
ม.3ง23101การงานพื้นฐานอาชีพ 50.560581248732232370000477
ม.3ง23201ถนอมอาหาร13111731124000051
ม.3ง23205การปลูกผักสวนครัว10001000316000029
ม.3ง23211ห้องสมุด31212041119000030
รวม(ม.ต้น)20621980195109190159583400001781
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)11.5712.34.4910.956.1210.678.9332.732.25000100
ม.4ง31101การงานพื้นฐานอาชีพ 10.577569581252000174
ม.4ง30241ธุรกิจขนาดเล็ก12176613124557000122
ม.4ง30250ธุรกิจบริการ1173332217300041
ม.5ง32101การงานพื้นฐานอาชีพ20.5312106201680000201
ม.5ง30244ธุรกิจการท่องเที่ยว14217851211590000127
ม.5ง30257การออกแบบบรรจุภัณฑ์1216444509000044
ม.5ง30225การออกแบบวงจร 21041124324200041
ม.6ง33101การงานพื้นฐานอาชีพ 30.5517352671180000163
ม.6ง30202การประดิษฐ์ของชำร่วย1103102855000070
ม.6ง30263ขนมไทย1381402010000028
ม.6ง30242บัญชีกิจการบริการ14115224544400081
ม.6ง30225การออกแบบวงจร 20.5121464710101235000191
รวม(ม.ปลาย)441234645477078807230001283
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)3.439.593.593.513.665.466.0862.91.79000100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ง21102การงานอาชีพ 20.55250334859623685122000547
ม.1ง21205งานประดิษฐ์14105626106000049
ม.1ง21207การขยายพันธุ์พืช10007001728000052
ม.1ง21208ห้องสมุด12293625110000058
ม.2ง22102การงานอาชีพ 40.51073424414040391963000524
ม.3ง23102การงานอาชีพ 60.52721392636394618953000476
ม.3ง23202ขนมอบ135444046000030
ม.3ง23201ถนอมอาหาร13221831246000077
ม.3ง23205การปลูกผักสวนครัว10001000346000059
ม.3ง23211ห้องสมุด314143636411000051
รวม(ม.ต้น)2221451131551541611726231780001923
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)11.547.545.888.068.018.378.9432.49.26000100
ม.4ง31101การงานอาชีพ 10.53212101920162821821000376
ม.4ง30266การประกอบอาหารและการบริการ1165344315000041
ม.4ง30267การผลิตเครื่องดื่ม0.51412332313000041
ม.4ง30251กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจ16105756632400081
ม.4ง30241ธุรกิจขนาดเล็ก14228720137718000160
ม.5ง32101การงานอาชีพ 20.55227110663130000406
ม.5ง30265อาหารนานาชาติ1110614559000077
ม.5ง30252ธุรกิจออนไลน์1430124822000044
ม.5ง30270การท่องเที่ยวในอาเซียน15445351345000084
ม.6ง33101การงานอาชีพ 30.515421016923191800000314
ม.6ง30266อาหารว่าง1000000565000070
ม.6ง30265ขนมอบ1325240210000028
ม.6ง30243บัญชีจำหน่ายสินค้า110117667720700081
ม.6ง30246ผู้ประกอบการธุรกิจ0.5214438223600053
ม.6ง30268โครงงานอาชีพ0.5013161419212811313000237
ม.6ง30225การออกแบบวงจร 20.5618661210101435000217
รวม(ม.ปลาย)123147821071121322101332640002310
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)5.326.363.554.634.855.719.0957.662.77000100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)59563432150242255361933452650007297
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)8.158.694.46.885.787.588.4845.843.63000100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----