กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท32102ภาษาไทย410220384406
ค32102คณิตศาสตร์41010352251406
ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม420598794240
ว30106วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 21030403406
ว30226เคมีสิ่งแวดล้อม0.50035035
ว30207ฟิสิกส์กับวิศวกรรม0.50003737
ว30104วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ1.5124180201406
ว30201Elective Physic 110003434
ว32202ฟิสิกส์ 41.50140187201
ว32222เคมี 41.50037164201
ว32242ชีววิทยา 41.5006195201
ว30288วิทยาการหุ่นยนต์0.50203941
ว30294การสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ101043044
ว30298โปรแกรมสำนักงานเพื่อการจัดการ10014108122
ว30285การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล0.5009615
ส32103สังคมศึกษา410971326406
ส32104ประวัติศาสตร์ 40.502956321406
ส30233หน้าที่พลเมือง 30.502861317406
ส30241เงินทองของมีค่า10153844
พ32101สุขศึกษา20.5004060406
พ32102พลศึกษา 20.5014050406
ศ30106นาฏศิลป์ 20.5070399406
ศ30213ศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์บุคลิกภ0.50208082
ง32101การงานอาชีพ 20.5068392406
ง30265อาหารนานาชาติ10176977
ง30252ธุรกิจออนไลน์10623644
ง30270การท่องเที่ยวในอาเซียน100196584
อ32102ภาษาอังกฤษ4105527324406
อ32202พูดจาภาษาอังกฤษ4102162083
อ32206ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2103916110165
อ32204อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 41.502305082
อ32208ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.50139040
จ32202ภาษาจีน4200152540
จ32204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 410382940
จ32206จีนศึกษา0.503637130203
ก32911ชุมนุม00000406
ก32912แนะแนว00000406

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----