กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักเรียน
ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นจำนวนนักเรียน (คน)
ต่ำกว่า 1.50 1.50-1.99 2.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50 ขึ้นไป รวม
ม.18861779177153547
คิดเป็นร้อยละ16.0911.1514.0816.6414.0827.97100
ม.24656979890137524
คิดเป็นร้อยละ8.7810.6918.5118.717.1826.15100
ม.324439592104118476
คิดเป็นร้อยละ5.049.0319.9619.3321.8524.79100
ม.43928353945191377
คิดเป็นร้อยละ10.347.439.2810.3411.9450.66100
ม.52129545079173406
คิดเป็นร้อยละ5.177.1413.312.3219.4642.61100
ม.6142533658988314
คิดเป็นร้อยละ4.467.9610.5120.728.3428.03100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----