กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1พ21101สุขศึกษา 10.561115193745573610000551
ม.1พ21203ฟุตซอล1073210017100031
ม.1พ21102พลศึกษา 10.5050174559717014198000551
ม.1พ21201วอลเล่ย์บอล1320103318000030
ม.1พ21207รักบี้1136011610000028
ม.1พ21211ตะกร้อ1139000125000030
ม.2พ22101สุขศึกษา30.546110332425365117628000529
ม.2พ22102พลศึกษา30.51069726262134471666000529
ม.3พ23101สุขศึกษา 50.53596152943644113222000477
ม.3พ23102พลศึกษา 50.536972291424392306000477
ม.3พ23207รักบี้ฟุตบอล 11115000231000022
ม.3พ23203ฟุตบอล1001425313200030
ม.3พ23209บาสเก็ตบอล104461456000030
ม.3พ23211เปตอง103052178400030
รวม(ม.ต้น)26949713617120629632912741670003345
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)8.0414.864.075.116.168.859.8438.094.99000100
ม.4พ31101สุขศึกษา 10.537110202414923000174
ม.4พ31102พลศึกษา 10.59521912181524487000204
ม.5พ32101สุขศึกษา20.56116517131520000201
ม.5พ32102พลศึกษา 20.516491013162513710000213
ม.6พ33101สุขศึกษา 30.51073513111230000163
ม.6พ33102พลศึกษา 3 (ลีลาศ)0.5016146718225711000151
ม.6พ33201ลีลาศ1052868832100070
รวม(ม.ปลาย)44147555969100105575220001176
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)3.7412.54.685.025.878.58.9348.891.87000100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1พ21103สุขศึกษา20.512823222818424316281000547
ม.1พ21202วอลเล่ย์บอล1110311059000030
ม.1พ21204ฟุตซอล101217754200029
ม.1พ21212ตะกร้อ1100200215900029
ม.1พ21104พลศึกษา20.541524341031331186848000547
ม.1พ21208รักบี้1027013145000032
ม.2พ22103สุขศึกษา40.537622434889020735000524
ม.2พ22104พลศึกษา40.5911725272848492390000524
ม.3พ23103สุขศึกษา 60.57332122519506717820000476
ม.3พ23104พลศึกษา 60.56214296411322136000476
ม.3พ23205แบดมินตัน100320348000020
ม.3พ23208รักบี้1030001320000027
ม.3พ23204ฟุตบอล 21000052318100029
ม.3พ23212เปตอง1511035115000031
รวม(ม.ต้น)35610210214824844651711692320003321
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)10.723.073.074.467.4713.4315.5735.26.99000100
ม.4พ31101สุขศึกษา 10.5331732427394118013000377
ม.4พ31102พลศึกษา 10.51767232722274712126000377
ม.5พ32101สุขศึกษา20.52713131515275122520000406
ม.5พ32102พลศึกษา 20.5245112161829222340000406
ม.6พ33101สุขศึกษา 30.53213971122391756000314
ม.6พ33102พลศึกษา 3 (ลีลาศ)0.5018201819525311123000315
ม.6พ33202ลีลาศ 20.5009512111218300070
รวม(ม.ปลาย)133179891121242072651064910002265
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)5.877.93.934.945.479.1411.746.984.02000100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)80292538249064710491216408234500010107
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)7.949.153.784.856.410.3812.0340.393.41000100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----