รายชื่อนักเรียนที่กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563


รายชื่อรับสมัครนักเรียน
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล คะแนน O-Net ชื่อโรงเรียนเดิม จังหวัด วันที่สมัคร ผลการรับสมัคร
900003เด็กหญิงกัญญาณัฐ แซ่อั่ง116โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์สมุทรปราการ2020-05-04 09:21:36amผ่าน
900004เด็กหญิงสุชานาฎ สุขจันทร์เทาะ149.5สรรพาวุธวิทยากรุงเทพมหานคร2020-05-07 03:03:24pmผ่าน
900005เด็กชายกฤษฎิ์พล ใจสถาน203สมุทรปราการสมุทรปราการ2020-05-06 12:38:57pmผ่าน
900006นางสาวณัฐ​ธ​ิ​ชา​ ชุมพล​176.5คลองใหม่​สมุทรปราการ​2020-05-04 09:24:38amผ่าน
900007นายกวี แม่นปืน137โนนสะอาดพิทยาสรรค์อุดรธานี2020-05-13 11:52:13amผ่าน
900011นายแทนคุณ แซ่ลี้103.5เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:00:21pmผ่าน
900012นางสาวอนุธิดา ฟักแฟง117.5โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-07 02:32:59pmผ่าน
900015นายเอกรัตน์ โพธิ์งาม136.5โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)สมุทรปราการ 2020-05-08 10:40:50amผ่าน
900016นางสาววารุณี ใจสมุทร137.5โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)สุราษฎร์ธานี 2020-05-04 09:33:48amผ่าน
900017นายศุภณัฐ ตั้งสถิตย์200มัธยมวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานคร 2020-05-13 10:13:50amผ่าน
900018นายคิมหันต์ เชื้อวงษ์1.88โรงเรียนวัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ 2020-05-07 10:18:10amผ่าน
900019นายชัยศิริ ศิริสุวรรณ​84.5ปทุมคงคาสมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 11:52:29amผ่าน
900020นางสาวภณิดา เพชรสว่าง125.5ปทุมคงคาสมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 11:52:37amผ่าน
900021นางสาวสุดาภรณ์ ปวนบุญนำ142ศิริจันทร์ศึกษาสมุทรปราการ 2020-05-04 09:34:41amผ่าน
900022นายธนวัฒน์ จ้อกระโทก131ศิริจันทร์สึกษาสมุทรปราการ 2020-05-13 10:18:19amผ่าน
900023นางสาวศุภกานต์ แสงทอง123ศิริจันทร์ศึกษาสมุทรปราการ 2020-05-04 09:35:33amผ่าน
900024เด็กหญิงสุธิตรา เวียงสมุทร133ศิริจันทร์ศึกษาสมุทรปราการ 2020-05-04 09:36:34amผ่าน
900025นางสาวญดา โครตชมภู167.5ศิริจันทร์ศึกษาสมุทรปราการ2020-05-13 11:55:05amผ่าน
900026นายพรพัฒน์ รักสุข97เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ2020-05-13 02:00:32pmผ่าน
900027เด็กชายพิตรพิบูล สินทิพยมงคล141.5เซนต์ราฟาแอลสมุทรปราการ 2020-05-04 09:37:53amผ่าน
900028นางสาวชนัญชิดา ใจสวัสดิ์134เซนต์ราฟาแอลสมุทรปราการ 2020-05-07 01:54:28pmผ่าน
900031นางสาวสิราวรรณ มหาวงค์134.5ทรงวิทยาเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-04 09:38:50amผ่าน
900032นายวัชรพล พนิตศรัณย์กุล143มัธยมด่านสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-13 11:55:20amผ่าน
900033นายกิตติ​ภณ​ อานา​มนารถ146วัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ 2020-05-06 12:42:47pmผ่าน
900034เด็กชายนรากร ดำคำทา147บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-04 09:40:33amผ่าน
900037นายสหรัฐ วงษ์น้อย1.75เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
900038นางสาวกมลพรรณ สอนเพ็ชร159.5บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-07 03:58:17pmผ่าน
900039เด็กชายศิครินทร์ ภู่พลับ137เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:00:44pmผ่าน
900040เด็กชายภูริวัจน์ วงศ์มนต์188.5หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาสงขลา 2020-05-13 11:55:35amผ่าน
900041เด็กชายวรกันต์ นิวาสเวช176.5บางกะปิกรุงเทพมหานคร 2020-05-06 12:45:43pmผ่าน
900042นายขริณวัฒน์ พวงมณี135โรงเรียนบางกะปิกรุงเทพมหานคร 2020-05-11 09:32:11amผ่าน
900043นายเกรียงไกร ใบจำปี133.5วัดโยธินประดิษฐ์สมุทรปราการ 2020-05-07 02:03:14pmผ่าน
900044นางสาวสุธาวัลย์ น้อยโม้156วัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ 2020-05-04 09:47:57amผ่าน
900045นายเตวิช สาหร่าย134.5เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:00:56pmผ่าน
900052เด็กชายธนพล วิเศษสี120.5เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:01:04pmผ่าน
900053นายอิศรา เฉียบแหลม1.88เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-09 09:11:33amผ่าน
900056เด็กชายธรรมนูญ ปัญญาสิทธิ์145.5เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:01:13pmผ่าน
900057เด็กชายนัทธพงษ์ แพทอง102เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:01:21pmผ่าน
900058เด็กหญิงขวัญจิรา ปากดี120.5โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-12 12:51:21pmผ่าน
900059นายธีระชัย แสนกาศ128เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:01:27pmผ่าน
900061นางสาวภัคจิรา วิลัยหงษ์126.5รร.เทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณสมุทรปราการ 2020-05-11 01:03:21pmผ่าน
900063เด็กชายกิตติ คงเรื่องศรี97.5เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:01:41pmผ่าน
900065นายครรชิตพล สอนเชียงคำ103.5เทพศิรินทร์สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:01:58pmผ่าน
900067นายน้ำฟ้า รักหทัย102เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:02:02pmผ่าน
900068นายธนกฤต สุรภัทรชัย119.5เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:02:25pmผ่าน
900070นางสาวพิมญาดา ภูมิพระบุ127.5เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-04 09:51:19amผ่าน
900071นายรชต แก้ววิลัย156เทเรซาอุปถัมภ์นครราชสีมา 2020-05-04 09:52:18amผ่าน
900072นายบดินทร์ ยงสวัสดิ์120ร.ร เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-09 01:55:17pmผ่าน
900073นายญาณเทพ แก้วบํารุง1.63รร.เทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณสมุทรปราการ 2020-05-13 02:58:58pmผ่าน
900075นายพละชัย สุขศรี152.5นาคดีอนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-13 02:59:00pmผ่าน
900076นางสาวเมธาวี แสวงฟองคำ151.5เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
900077นายณัฐดนัย บุญตรีสวน111เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:02:50pmผ่าน
900078นายคฑาวุธ จันทร์เชื้อ119โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมพิจิตร 2020-05-04 09:53:50amผ่าน
900079เด็กชายธรรมศักดิ์ เจริญศักดิ์สิทธิ์110.5เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-06 11:10:04amผ่าน
900080เด็กหญิงสุวิมล ลี155.5ทรงวิทยาเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-04 09:55:46amผ่าน
900081เด็กหญิงสุวดี ลี175.5ทรงวิทยาเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-04 09:56:45amผ่าน
900082นายกฤติเดช เลิศทองคำ138.5ราชวินิตสุวรรณภูมิสมุทรปราการ 2020-05-04 09:57:42amผ่าน
900083นางสาวทักษอร จำปาทอง148ทรงวิทยาเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-09 01:16:53pmผ่าน
900084นายภูมิพัฒน์ อันทะศรี104เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:59:07pmผ่าน
900085นางสาวศศิธร ลาวัลย์167.5แกศึกษาพัฒนาสุรินทร์ 2020-05-04 09:59:19amผ่าน
900086นายธนาคาร รักษาทรัพย์148เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-07 02:38:33pmผ่าน
900087นายภัทรพล เข็มดี202.08ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสมุทรปราการ 2020-05-07 02:07:23pmผ่าน
900088นายอิทธิ ไพเราะ1.13เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-08 11:41:12amผ่าน
900093นายกวีวัฒน์ มี่เปี่ยม147.5ทรงวิทยาเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-04 10:06:04amผ่าน
900095นางสาวพิชญาดา ฤาษีประสิทธิ์122เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-09 09:49:24amผ่าน
900096นาย นฤวัตร เตโพธิ์110โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์สมุทรปราการ2020-05-13 11:56:34amผ่าน
900097นางสาวภัทนิยา แพเจริญ148โรงเรียนวัดปลูกศรัทธากรุงเทพมหานคร 2020-05-04 10:10:08amผ่าน
900098นางสาวพรทิตา ยิ่งหาญ108.5ศิริจันทร์ศึกษาสมุทรปราการ 2020-05-07 03:26:01pmผ่าน
900099นางสาวกนกรัตน์ นิลเต็ม111บางมดวิทยากรุงเทพมหานคร 2020-05-08 11:42:07amผ่าน
900100นายปรัชญา ปัญญาราช130เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:59:14pmผ่าน
900102นายณัฐพล ตรีเนตร165เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-10 11:04:29amผ่าน
900103นางสาวเพชรา เพ็ชรรักษ์126คลองใหม่สมุทรปราการ 2020-05-04 10:12:13amผ่าน
900104นางสาวพรนภา สงแก้ว186ขุขันธ์ศรีสะเกษ 2020-05-04 10:13:26amผ่าน
900105นางสาวสิริประภา คำเจริญ117เฉลิมไฉไลวิทยาสมุทรปราการ2020-05-03 08:46:00amผ่าน
900106นายอดิศร บุญเอนก91โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-08 11:42:39amผ่าน
900107นายนันทนัช รังสีบุตร93เทพศิรินทร์สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-12 01:02:29pmผ่าน
900108นางสาวปรรชพร เผ่ากรณ์พัฒน์104รร.เทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 10:18:31amผ่าน
900109นางสาวอริสรา ทิศนอก130โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อมขอนแก่น 2020-05-07 02:10:46pmผ่าน
900110นายภีรภัทร อ้อมนอก102รงเรียนบางแก้วประชาสรรค์สมุทรปราการ 2020-05-10 12:24:16pmผ่าน
900111นางสาวณัฏฐ์ชยา พงษ์นพไชยกุล169.5รร.เทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณสมุทรปราการ 2020-05-04 10:19:43amผ่าน
900112นางสาวกัลยากร แก้วลอดหล้า151.5คลองใหม่สมุทรปราการ 2020-05-04 10:20:50amผ่าน
900113เด็กชายภูริภัทร ตากล้า187บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-13 09:50:47amผ่าน
900114เด็กชายอลงกรณ์ อินผ่อง106.5ปทุมคงคาสมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-04 10:22:05amผ่าน
900115นางสาวปรรชพร เผ่ากรณ์พัฒน์0โรงเรียนเทศบาลปากนํ้าศิริวิทยานุสรณ์สมุทรปราการ2020-05-13 02:03:55pmผ่าน
900116เด็กหญิงฐิตาพร ทองมะหา126รร.เทศบาลแหลมฉบัง 3ชลบุรี 2020-05-04 10:23:01amผ่าน
900117นางสาววรรณพร หอแก้ว123เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:03:47pmผ่าน
900118นายธนวัฒน์ ละจินดา124.5ลาซาลสมุทรปราการ 2020-05-04 10:24:19amผ่าน
900119เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทิพย์เสนา113เซนต์ราฟาแอลสมุทรปราการ 2020-05-09 12:34:55pmผ่าน
900120นางสาวบัณทิตา บุ่งนาแซง128ศิริจันทร์ศึกษาสมุทรปราการ 2020-05-13 02:03:37pmผ่าน
900121นางสาวสุนิษา แพงหอม147จันทรุเบกษาอนุสร์ร้อยเอ็ด 2020-05-13 02:03:41pmผ่าน
900122นางสาวกรกนก เล็กสิงห์โต148เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-12 03:38:50pmผ่าน
900123นายรัตติกร จันทร์มี122สุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานคร 2020-05-07 02:13:52pmผ่าน
900124นายณัฐดนัย สุทธิเจริญ1.63เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
900125นางสาววริศรา จินตธารา144มัธยมด่านสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-07 02:14:55pmผ่าน
900126นายภาคิน แซ่ตั๊น112.5โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:04:25pmผ่าน
900127นางสาวฐาชุดา ภพทวีรัชต์125สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:04:18pmผ่าน
900128นางสาวฐิติกานต์ ฉายสำเภา119.5ปราณีเนาวบุตรสมุทรปราการ2020-05-07 02:15:44pmผ่าน
900129นายพรมกนก จารุกลัส139.5สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-07 02:17:18pmผ่าน
900130นายธนโชติ โชคมณีนุช178เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:04:12pmผ่าน
900131นายณัฐพล โอริด149.5มัธยมวัดด่านสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-09 10:37:53amผ่าน
900132นายณัฐวัฒน์ แก้วภาพ131.5หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาสมุทรปราการ 2020-05-13 02:06:27pmผ่าน
900133เด็กหญิงวริศนา บุตรดี117โรงเรียนนพคุณวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-07 10:15:22amผ่าน
900134นาย กิตพล มูแก้วกิตพล มูลแก้ว206คลองใหม่สมุทรปราการ 2020-05-13 02:06:23pmผ่าน
900135นางสาวภัสพรรณ คุณประทุม202.5รร.เพี้ยนพินอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร2020-05-09 10:03:30amผ่าน
900136นางสาววรรณพร งามผล150หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-07 02:18:43pmผ่าน
900137นายธนดล พูลแพ93.5เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-12 10:45:53amผ่าน
900138นางสาวกันต์กมน หอมจันทร์124.5โรงเรียนนพคุณวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-09 10:40:40amผ่าน
900139นางสาวสุทธิดา รองทรง110วัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ 2020-05-12 06:36:44pmผ่าน
900140นายก้องภพ หนองหาร98เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-12 01:58:24pmผ่าน
900141เด็กชายกิตติวรา ลีลาด124เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:06:11pmผ่าน
900147นายสุเมธ กวมทรัพย์110.5ศิริจันทร์ศึกษาสมุทรปราการ2020-05-10 08:31:54amผ่าน
900148นายเจษฎาภูมิ มุ่งหมาย121.5เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-13 02:06:04pmผ่าน
900149นายณัฐภัทร ชื่นโพธิ์ชา127.5บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-11 09:28:07amผ่าน
900150นางสาวสมิตา มุกุระ98เซนต์ราฟาแอลสมุทรปราการ 2020-05-11 12:47:57pmผ่าน
900151นางสาวอชิรญา ทองจันทร์129.5โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์กรุงเทพมหานคร 2020-05-11 10:31:53amผ่าน
900152นางสาวมติมนต์ แป้นหยูรัตน์145โรงเรียนมัธยมจิตจัณสงขลาผ่าน
900153นายอิทธิพล โมงกระโทก151โรงเรียนโชคชัยสามัคคีนครราชสีมา 2020-05-11 12:57:03pmผ่าน
900154นางสาวเนตรนภา แสนแก้ว0เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ2020-05-13 02:05:55pmผ่าน
900155นางสาวปราณปริยา เจียรวนาลี179.5ศิริจันทร์ศึกษาสมุทรปราการ 2020-05-12 09:45:46amผ่าน
900156นายณัฐพงศ์ มณีเนตร118โรงเรียนสรรพาวุธวิทยากรุงเทพมหานคร 2020-05-12 10:51:42amผ่าน
900157นายสมาร์ท ชัยสงคราม196.5โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีชลบุรี 2020-05-12 12:33:35pmผ่าน
900158เด็กชายธนัทภัทร ชื่นคุ้ม126.5ลาซาลกรุงเทพมหานคร 2020-05-12 11:28:11amผ่าน
900159นางสาวสุชาดา บุญค้ำคูณ116พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-13 02:05:28pmผ่าน
900160นางสาวกาญจนาวดี แสงเกียรติยุทธ154เทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร 2020-05-12 06:32:34pmผ่าน
900161เด็กหญิงพลอยชรส มหาไชยวงศ์​130.5กุยบุรีวิทยาประจวบคีรีขันธ์ 2020-05-12 06:32:38pmผ่าน
900162นางสาวชนัดดา เกงขุนทด164หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาสมุทรปราการ 2020-05-13 02:05:16pmผ่าน
พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานDMC โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ