รายชื่อนักเรียนที่กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563


รายชื่อรับสมัครนักเรียน
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล คะแนน O-Net ชื่อโรงเรียนเดิม จังหวัด วันที่สมัคร ผลการรับสมัคร
800003เด็กชายธนทัต สิงห์โตอ่อน89.75คลองมหาวงก์สมุทรปราการ2020-05-03ผ่าน
800005เด็กชายธนวัฒน์ นามแก้ว243.75เก้งเต็กนครราชสีมา 2020-05-03ผ่าน
800006เด็กหญิงประภาศรี นาคทรัพย์108บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฉะเชิงเทรา 2020-05-03ผ่าน
800007เด็กชายอาทิตย์ ทาทิตย์148อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-05 10:23:55amผ่าน
800008เด็กหญิงณัฐณิชา ต้นประดู่136.75โรงเรียนสรรพาวุธวิทยากรุงเทพมหานคร 2020-05-03ผ่าน
800010เด็กชายปิยชนน์ แซ่ตึ้ง206.75รุ่งเรืองวิทยากรุงเทพมหานคร 2020-05-03ผ่าน
800012เด็กชายณัฐพงษ์ กันทะวงศา103.5โรงเรียนบ้านเขาหินชลบุรี รอผลการตรวจเอกสาร
800013เด็กชายณัฐพล กันทะวงศา111.5โรงเรียนบ้านเขาหินชลบุรี รอผลการตรวจเอกสาร
800014เด็กชายรณกฤต เดชนรสิงห์158.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800015เด็กชายไชยวัฒน์ ชูรัตน์192.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ2020-05-03ผ่าน
800016เด็กชายพณิชพล ชูหา169.25คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800017เด็กชายพัทธดนย์ ถวิลไพร100.25อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800018เด็กหญิงไอริสสา คนหลัก199.25อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800019เด็กหญิงศิรวรินทร์ เเซ่เล้า155อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-09 09:32:32amผ่าน
800020เด็กหญิงปาริฉัตร ลอยรัตน์136อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-05 10:34:36amผ่าน
800021เด็กหญิงถาวรีย์ สุทธิวงษ์152.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800022เด็กหญิงเบญญา ภู่รอด182อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-07 11:06:00amผ่าน
800023เด็กหญิงปาณิสรา ผลาผล241.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 09:11:31amผ่าน
800024เด็กชายนครินทร์ สุขสุกรี137อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-06 08:03:13amผ่าน
800025เด็กชายปิติ สนธิสวน172อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800026เด็กหญิงปาวิกา สุดดำ135วัดหนามแดงสมุทรปราการ 2020-05-05 03:14:19pmผ่าน
800027เด็กหญิงอัยลดา ดวงเดือน163.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-05 01:12:14pmผ่าน
800028เด็กหญิงธันยพร อ่อนท้าว149.75โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 12:32:17pmผ่าน
800029เด็กหญิงนคภร แดงแสงฟ้า135.5รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800030เด็กชายธราเทพ แก้วพิลา74สุขเจริญผลแพรกษาสมุทรปราการ 2020-05-04 12:33:50pmผ่าน
800031เด็กชายนนทลักษณ์ นาถ้ำพลอย144.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 12:34:52pmผ่าน
800032เด็กชายปัณณกร วุฒิลาภ204.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-05 10:35:46amผ่าน
800033เด็กหญิงสุพิชา พินิจมนตรี124สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-11 09:37:52amผ่าน
800034เด็กหญิงกุลณัฐ นาสถิตย์187.25รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-04 09:45:52amผ่าน
800035เด็กหญิงสุรภา หงษ์สวัสดิ์120โรงเรียนสุขเจริญผลสมุทรปราการ 2020-05-05 10:36:38amผ่าน
800036เด็กชายสุรมนตรี ชุนเจริญ150อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-07 08:34:12amผ่าน
800037เด็กชายสิรภพ ภู่จีน176.25โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร 2020-05-03ผ่าน
800038เด็กหญิงนภัสสร ม่วงสิงห์111.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ2020-05-03ผ่าน
800039เด็กหญิงพิชานันต์ บุญสืบ248.5สรรพาวุธวิทยากรุงเทพมหานคร 2020-05-03ผ่าน
800040เด็กหญิงกษมา เก่งปานสิงห์170.75โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-04 08:14:28pmผ่าน
800041เด็กหญิงกวินรัตน์ หน้าเพ็ชร147.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800042เด็กหญิงฑิฆัมพร ศรีสุข119.5เทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)สมุทรปราการ 2020-05-07 01:29:02pmผ่าน
800043เด็กชายชาคริต อุ่นเอมใจ105.25อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800044เด็กหญิงณัฐการ ศรีจันทึก198วัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ 2020-05-07 10:12:06amผ่าน
800045เด็กหญิงพนิตพร รัตนวรรณ155.75วัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ 2020-05-11 02:18:15pmผ่าน
800046เด็กหญิงชลิตา ไตรทรัพย์​179.5วัด​ไตร​สามัคคี​สมุทรปราการ 2020-05-06 11:01:31amผ่าน
800047เด็กชายศิววัช ชลกาญจน์105อนุบาลวัดพิชัยสงครามสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800048เด็กชายศิวรท ชลกาญจน์129อนุบาลวัดพิชัยสงครามสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800049เด็กชายพงศ์กรณ์ สว่างอารมย์191.25นาคดีอนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800050เด็กชายปฏิพัทธ์ จันทร์เทศ226.75คลองบางปิ้งสมุทรปราการ 2020-05-05 08:25:59amผ่าน
800051เด็กหญิงปลายฝน ตุ้มทรัพย์166.25วัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ2020-05-08 01:03:46pmผ่าน
800052เด็กหญิงพิชา ชอุ่มวงศ์144อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 06:59:42pmผ่าน
800053เด็กชายวรินทร เจริญสุขเรืองชัย212.25พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 09:48:02amผ่าน
800054เด็กหญิงกันยารัตน์ ฤทธิ์ณรงค์142.25อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-05 10:43:20amผ่าน
800055เด็กชายปวิธภาพงษ์ เมืองคำ128.5คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800056เด็กหญิงสุภัทรา ตาดต่าย133.5รร.เทศบาล 5 วัดกลางวรวิหารสมุทรปราการ 2020-05-05 10:44:43amผ่าน
800057เด็กหญิงชุติมนต์ เทพสุภา241.75วัดหนามแดงสมุทรปราการ 2020-05-05 11:29:41amผ่าน
800058เด็กชายสุรยุทธ์ ลาหิรัญ121.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800059เด็กหญิงกชกร คุ้มแก้ว153โรงเรียนอู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-04 09:49:35amผ่าน
800060เด็กชายทัณฑธร เฟรีค คุ้น141.25ดรุณรัตน์สมุทรปราการ 2020-05-04 09:49:55amผ่าน
800061เด็กหญิงสุธารินี ทาสีภู117.25อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 11:57:09amผ่าน
800062เด็กชายนพณัฐ หีบท่าไม้129.5ดรุณรัตน์สมุทรปราการ 2020-05-04 09:50:18amผ่าน
800063เด็กชายจีรศักดิ์ เรืองพล133.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-05 10:43:58amผ่าน
800064เด็กหญิงกัลยา คำใจงาม102.25โรงเรียอินทรัมพรรย์อุนสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-11 10:11:19amผ่าน
800065เด็กชายอิศราวุฒิ ชุ่มแจ่ม285.75บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800066เด็กหญิงวิระดา อูปนวล156.25ทรงวิทยาเทพารักษ์สมุทรปราการ2020-05-09 09:28:33amผ่าน
800067เด็กหญิงอชิรญา โพธิ์ทัย201.75สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800068เด็กหญิงอภิษฐา สนธิ165.75โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800069เด็กชายนราทร กุมารกาศ194.25คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-05 01:12:55pmผ่าน
800070เด็กหญิงนลินทิพย์ วิชาญศิริสกุล211สุมานันสมุทรปราการ2020-05-04 01:00:21pmผ่าน
800071เด็กชายมงคลวัน ทองลาย131.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800072เด็กหญิงสายธาร น้อยละมัย148.75อู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800073เด็กชายนิรันดร์ ดีได้180.5คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-04 09:52:20amผ่าน
800074เด็กหญิงขวัญข้าว เนตรทิพย์140.75บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-07 10:13:33amผ่าน
800075เด็กหญิงพัชราภรณ์ วรพจน์191.5บ้านตลิ่งสูงสามัคคีนครสวรรค์ 2020-05-03ผ่าน
800076เด็กหญิงรัญชิดา พูลประสาท177.75วัดด่านสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800077เด็กชายณัฐพล ไชยเดช178.5คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800078เด็กหญิงภัทรฉัตร สร้อยสุวรรณ130.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 08:16:52pmผ่าน
800079เด็กชายเพขร อาจคำพันธ์173.25คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800080เด็กชายเอกรินทร์ คัดชากร104.75วัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ2020-05-08 01:04:04pmผ่าน
800081เด็กหญิงขวัญชนก สงเคราะห์79อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 09:56:54amผ่าน
800082เด็กชายธนัท พัทรา126โรงเรียนบุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800083เด็กชายธีรเดช จันทร์สาลี135.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-06 08:03:43amผ่าน
800084เด็กหญิงภูริชญา วิกสูงเนิน152พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 08:17:59pmผ่าน
800085เด็กชายอิทธิกรณ์ อ้นโต101.88พร้านีลวัชรรสมุทร​ปราการ​2020-05-04 08:20:19pmผ่าน
800086เด็กหญิงจีรนันท์ ดวงจันทร์130โรงเรียนวัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ 2020-05-05 10:24:36amผ่าน
800087เด็กหญิงชลนิชา เกตุพูล181วัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800088เด็กหญิงณัฐธิดา จันทขัมมา186.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ2020-05-07 08:35:45amผ่าน
800089เด็กหญิงกุลยา ลามา159.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 09:44:59amผ่าน
800090เด็กหญิงปัณฑิตา รองทอง180.25วัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800091เด็กหญิงดารินทร์ กุลวงศ์136.5โรงเรียนพร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-07 08:36:28amผ่าน
800092เด็กหญิงนารากร ดวนใหญ่194พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-11 10:11:30amผ่าน
800093เด็กหญิงเกศรา น่วมหน่าย126ดรุณรัตน์สมุทรปราการ 2020-05-09 09:33:38amผ่าน
800094เด็กชายธีรภัทร อุ่นบางหลวง166.25โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800095เด็กชายธีรภัทร สุขสมโสตร์124.5บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800096เด็กชายฐณวัฒน์ ขุนศักดา135.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 08:21:11pmผ่าน
800097เด็กหญิงภาสินี วรชาติ153.5บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-07 08:37:18amผ่าน
800098เด็กชายกรรชัย เซ็นพานิช127.75โรงเรียนพร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800099เด็กชายจิรทีปต์ แก้วจินดา144สุขเจริญผลสมุทรปราการ 2020-05-04 09:59:53amผ่าน
800100เด็กหญิงพุทธิดา ดวงมาลา109.75โรงเรียน พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-07 10:14:08amผ่าน
800101เด็กหญิงวิชชญาภรณ์ แก้วบุญมา104.25ทรงวิทยาแบริ่งสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800102เด็กชายกฤตเมธ หุ่นแก้ว124.75สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-08 01:04:35pmผ่าน
800103เด็กหญิงเทียนรุ้ง คงเสือ112.25บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-07 08:42:23amผ่าน
800104เด็กชายพชรพล เอมทุวัฒน์180สุขเจริญผลแพรกษาสมุทรปราการ 2020-05-11 10:01:09amผ่าน
800105เด็กชายณภัทร แสงระ86.75สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800106เด็กชายอิทธิกร วันเต็ม117อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800107เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ดุษณีย์113.25โรงเรียน พร้านีลวัชระสมุทรปราการ2020-05-08 09:46:11amผ่าน
800108เด็กหญิงพรรนิษา แสงไสว169คลองมหาสวัสดิ์กรุงเทพมหานคร 2020-05-03ผ่าน
800109เด็กชายศิวัฒน์ เหลือหลาย154.5พิบูลประชาบาลสมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800110เด็กชาย สิรวิชญ์ ขมประเสริฐ244.5โรงเรียนคลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800111เด็กหญิงณัฐริกา ชิตภักดี140.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-07 01:34:03pmผ่าน
800112เด็กชายอัครวัฒน์ มิลินทะภาส187.25รร.เทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800113เด็กชายกฤติจีรัชญ์ คำนวนจิตต์166อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 11:30:43amผ่าน
800114เด็กชายกัณฑ์อเนก ภู่บัวเผื่อน176.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800115เด็กชายวีรภัทร รุจะโคม123สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800116เด็กชายธนวัฒน์ คัดชากร233.75โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800117เด็กหญิงศิริกัญญา พริ้งประเสริฐ151.25โรงเรียนเทศบาล1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800118เด็กชายวรพล สุรศร130.5โรงเรียนเทศบาล1(ในระบบสาธิตมหาวิทธยาลัยรามคำแหง)สมุทรปราการ 2020-05-08 02:53:25pmผ่าน
800119เด็กหญิงเอริกา พลอยไพเราะ120พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-06 08:05:08amผ่าน
800120เด็กชายอภิชาติ สุดสาคร128.5คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800121เด็กหญิงศิวพร อ้นโต206.5วัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ 2020-05-11 01:24:06pmผ่าน
800122เด็กชายภาคภูมิ แสงฤทธิ์89.25โรงเรียนสุเหร่าบางกะสีสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800123เด็กชายธนโชติ ศรีชนะ173.25คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800124เด็กชายพงศ์พักตร์ รัตนวรรณ์127.5วัดด่านสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-05 11:13:54amรอผลการตรวจเอกสาร
800125เด็กชายวิชญะ ปลั่งเปล่ง147.25โรงเรียนทรงวิทยา (เทพารักษ์)สมุทรปราการ 2020-05-07 01:15:44pmผ่าน
800126เด็กหญิงสหฤทัย ทิมแก้ว180.5พัชรวิทยาราชบุรี 2020-05-03ผ่าน
800127เด็กหญิงณัฏฐณิชา อาภารัตน์วิไล154.5สรรพาวุธวิทยากรุงเทพมหานคร 2020-05-05 02:40:38pmผ่าน
800128เด็กชายไอศูรย์ แสงสุข92.75บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-12 12:08:14pmผ่าน
800129เด็กชายธนันชนัย แสงสาคร283บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-05 03:15:36pmผ่าน
800130เด็กชายสิริดนย์ แสนพันธ์94.5ณัฎฐเวศม์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800131เด็กชายยศวร เฉลิมวัฒน์170.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-05 03:16:36pmผ่าน
800132เด็กหญิงชิดชนก พุ่มแจ้152.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800133เด็กหญิงอาลิตา ชูวงษ์199.75รร.เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800134เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เรือชัย101คลองใหม่สมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800135เด็กหญิงพชรพร ขันทอง120.5คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-11 08:27:37amผ่าน
800136เด็กชายธนโชติ ธาตุไชย109.25คลองใหม่สมุทรปราการ2020-05-10 01:29:07pmผ่าน
800137เด็กหญิงสวิชญา ศรีนวลลี168อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-05 10:46:03amผ่าน
800138เด็กชายกานต์นวัช นนทศรี158.75บุญประทีปวิทยาคารชลบุรี 2020-05-03ผ่าน
800139เด็กชายเพิ่มบุญ อยู่สบาย105.5วัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)สมุทรปราการ 2020-05-08 01:18:31pmผ่าน
800140เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญเปรม113.25เทศบาล1(ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)สมุทรปราการ 2020-05-04 08:21:58pmผ่าน
800142เด็กชายนิพนธ์ เศษจันทร์217พร้านีลวัชระสมุทรปราการ2020-05-03ผ่าน
800143เด็กชายโชคบัญชา แสนละคร151.25คลองมหาวางก์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800144เด็กชายกนกศักดิ์ ผ่องโสภณ92.5สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-04 10:04:16amผ่าน
800145เด็กชายสิรวิชญ์ จินดาสันต์สุข136อู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800146เด็กหญิงพลอยพราว อุ่มไกร101.75สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-08 01:37:12pmผ่าน
800147เด็กหญิงเพชรพริ้ง อุ่มไกร130โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาจังหวัดสมุทรปราการ2020-05-08 01:20:14pmผ่าน
800148เด็กชายธันวา จาบถนอม261สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800149เด็กหญิงณิชากร นิภาธรวงษ์171.25อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 08:23:08pmผ่าน
800150เด็กชายพลศรัณย์ เเก้วดอนไพร144.5โรงเรียนพล้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-08 02:42:13pmผ่าน
800151เด็กหญิงวรวลัญช์ สุวรรณรังษี135.25อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ2020-05-04 08:24:02pmผ่าน
800152เด็กหญิงธัญชนก มั่นหมาย129.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800153เด็กหญิงชนกนันท์ เพ็ชรหิน164.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ2020-05-03ผ่าน
800154เด็กชายจิระณวัฒน์ พงษ์ดิษฐ์108.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800155เด็กชายศิววัชร์ คงฉ้ง114.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 08:24:23pmผ่าน
800156เด็กชายณัฐภาคย์ วาดนะรัตน์95.5สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800157เด็กชายณัฐพงศ์ ดึงสุวรรณ์116.25อู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800158เด็กหญิงภัณฑิลา ฝ่ายทะแสง111.75โรงเรียนอู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800159เด็กหญิงธนภรณ์ อิ่มมาก120.5สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-08 01:03:13pmผ่าน
800160เด็กชายอธิวัฒน์ นาพรม121.75โรงเรียนเทศบาล1ในระบบสาธิตรามคำแหงสมุทรปราการ2020-05-09 09:35:50amผ่าน
800161เด็กหญิงลัดดาวัลย์ หอมกลบ181ไพรีขยาดสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800162เด็กชายภัทรกร ภู่สวาสดิ์89.5ทรงสรรพวิทย์สมุทรปราการ 2020-05-05 10:47:22amผ่าน
800163เด็กหญิงอมลรดา อ้นเดช214.75ศรีวิทยาปากน้ำสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800164เด็กชายฐิติกร กฤษณ์โสภี112ทรงสรรพวิทย์สมุทรปราการ 2020-05-07 08:43:19amผ่าน
800165เด็กชายวัชรวิชศว์ ทองอยู่110.75โรงเรียนพล้านิลวัชระสมุทรปราการ2020-05-04 08:28:29pmผ่าน
800166เด็กหญิงมุทิตา หาญสูงเนิน149.25โรงเรียนเทศบาล1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)สมุทรปราการ 2020-05-05 01:17:27pmผ่าน
800167เด็กหญิงศิริสา สุขเกษม230.75บ้านนาหินโหง่นนาดงอุบลราชธานี 2020-05-04 10:07:54amผ่าน
800168เด็กชายชิษณุพงศ์ เต๊ะบ๊ะบ๋า116.5พน้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-09 09:40:18amผ่าน
800169เด็กชายพีระ เขตต์กัน123.5รร.สุขเจริญผลจ.สมุทรปราการ2020-05-03ผ่าน
800170เด็กชายสรศักดิ์ คิดดี95.75บุรารักษ์สมุทรปราการ2020-05-03ผ่าน
800171เด็กชายณภัทร ก่อชนะพงศ์154.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการผ่าน
800172เด็กชายกฤติกร แก้วช่วง139.75โรงเรียนอินทรัมพรรย์อณุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800173เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ทายัง140.25อู่ทิพย์สมุทรปราการ2020-05-06 09:22:48amผ่าน
800174เด็กหญิงธนพร วรสวัสดิ์132.75โรงเรียนอู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-07 08:43:52amผ่าน
800175เด็กชายเมธิชัย ไผ่เรือง198สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-06 11:04:32amผ่าน
800176เด็กชายพิพัฒน์ คงสวัสดิ์153สิริวุฒิวทิยาสมุทรปราการ 2020-05-07 01:29:56pmผ่าน
800177เด็กหญิงพัชราภา บุญอยู่134.5คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800178เด็กชายวรวลันย์ เตชะพรผดุง102.25สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-04 10:11:41amผ่าน
800179เด็กหญิงมัทนาวดี ขาวฉลาด147.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800180เด็กหญิงพลอยพรรณ ศรสำเร็จ295.25คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-07 10:09:18amผ่าน
800181เด็กชายธนากร​ กันยาโพธิ์189.75คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800182เด็กหญิงวรัทยา สุวรรณมาโจ121.25คลองสำโรงสมุทรปราการ2020-05-03ผ่าน
800183เด็กหญิงกฤติยา แซ่ตั้ง188คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-08 12:58:43pmผ่าน
800184เด็กหญิงกชกร ศรีโสภณ139.25สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800185เด็กหญิงมัญชุนันท์ มุ่งถ่ายกลาง199.5คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-07 08:44:25amผ่าน
800186เด็กหญิงกมลชนก สุระ122.25โรงเรียนบ้านจานสุรินทร์ 2020-05-08 07:54:52amผ่าน
800187เด็กชายนพดล เนตรเจริญ134.25คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800188เด็กชายกิตติพันธ์ จุกสิริ171.25คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800189เด็กชายสมาธิ เจริญสุข164.75สุขเจริญผลเทพารักษ์สมุทรปราการ2020-05-11 01:21:38pmผ่าน
800190เด็กหญิงประกายแก้ว สมสุข142โรงเรียนวัดบางนางเกรงสมุทรปราการ 2020-05-08 01:21:24pmผ่าน
800191เด็กหญิงสุจิรา นวมบานพับ107.5บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-08 02:36:54pmผ่าน
800192เด็กชายอรรถพร มาลีสรเวชกุล94.25คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800194เด็กหญิงประกายดาว กุศลส่ง121.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-08 01:03:30pmผ่าน
800195เด็กชายพงษสพัศ คำนึง188.75รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800196เด็กชายกรกฎ ไหวติง98.25อู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-04 08:29:19pmผ่าน
800197เด็กหญิงวรรณดี วงศ์กาฬสินธุ์175.75คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800198เด็กหญิงรัตน์ตะวัน นิยมชัย170.5คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800199เด็กหญิงชลธิชา เพิ่มสุวรรณ132.5โรงเรียนอินทรัมพรรย์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800200เด็กชายเวชพิสิฐ แสงเดช146.5โรงเรียนบุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800201เด็กหญิงไปรยา คงเทพ240.5สุขเจริญผลสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800202เด็กชายปรวิชญ์ ผอมกลัด123.75บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800203เด็กชายเหมรัศมิ์ คำสำรวย167สุขเจริญผลสมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800204เด็กหญิงนิภาพร คงทรัพย์158.25โรงเรียนพร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800205เด็กชายกิตติ์รัฐ เนียมสุวรรณ182.5บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-04 10:16:21amผ่าน
800206เด็กหญิงธนพร แสงทองดี125โรงเรียนพร้านีลวชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800207เด็กหญิงอรุณี สุดศิลา177.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-05 10:44:53amผ่าน
800208เด็กหญิงมินตรา อุดมสุข173.25โรงเรียนพร้านีลวัชระสมุทรปราการ2020-05-03ผ่าน
800209เด็กหญิงจิดาภา บุญรัตนาคม190.5อนุบาล อ.บ.ต. เทพารักษ์สมุทรปราการ2020-05-11 08:59:22amผ่าน
800210เด็กหญิงนภัสชนันท์ คงแถลง99.5วัดโบราณหลวงสุโขทัย 2020-05-07 08:45:05amผ่าน
800211เด็กหญิงพิมพ์ชนก ครรชิตวัฒนา173โรงเรียนคลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-07 10:07:39amผ่าน
800212เด็กหญิงหทัยกานต์ ปัญจะพรสุข174.25อู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800213เด็กชายภาครัฐ สาธุชาติ127สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-04 11:54:04amผ่าน
800214เด็กชายบุณยกร บุญตา115บุรารักษ์สมุทรปราการ ผ่าน
800215เด็กชายสุภกิญห์ ชูเอมทรัพย์146.5สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800216เด็กหญิงปรินทร เหลือถนอม206.75สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800217เด็กชายธีรศักดิ์ ดำเนินงาม134.75บ้านท่าศิลาสุรินทร์ 2020-05-08 01:23:25pmผ่าน
800218เด็กชายปรุฬห์ พิมพ์เพราะ156.75บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800219เด็กชายฉัตรมงคล​ ทรัพย์ศรี120รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800220เด็กหญิงยุพาพร ประจู143.5วัดหนามแดงสมุทรปราการ 2020-05-09 02:07:39pmผ่าน
800221เด็กหญิงปิยะพร จันทร์เจริญ112สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800222เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีจันทร์133.75โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-06 11:34:22amผ่าน
800223เด็กชายเอกพันธ์ เย็นเจริญ172ร.ร.คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-07 01:39:23pmผ่าน
800224เด็กชายศุภกร คุระเอียด108.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800225เด็กชายภัทรพล เรืองแจ่ม153.25ทรงวิทยาเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-08 07:55:59amผ่าน
800226เด็กชายคงคา บุตรจินดา174อู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800227เด็กชายจิตติพัฒน์ ผุดผาด164โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร 2020-05-03ผ่าน
800228เด็กชายอัครพล นาทองลาย117.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800229เด็กชายชัยพัฒน์ แซ่โชว148.25ลาซาลกรุงเทพมหานคร 2020-05-03ผ่าน
800230เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผาบจันดา122.75พระโขนงวิทยากรุงเทพมหานคร 2020-05-03ผ่าน
800231เด็กชายณัฐพงศ์ ชินวงศ์93.5คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800232เด็กหญิงณัฐณิชา ใจสุข125.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-09 09:41:33amผ่าน
800233เด็กชายภพ กาละเพชร137.75คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800234เด็กชายอภิวัฒน์ กล่อมเกลี้ยง167.25อู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-04 10:33:20amผ่าน
800235เด็กหญิงพัชรพร รุ่งเรือง160อู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800236เด็กชายคีตกานต์ นุพันธ์สิทธิ์138.25สุขเจริญผลสมุทรปราการ 2020-05-05 01:18:32pmผ่าน
800238เด็กหญิงอินทุอร รักศิลป์124.5ทรงสรรพวิทย์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800239เด็กชายอิศรา ฟักทอง145.25อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการ2020-05-03ผ่าน
800240เด็กชายปราการ เจริญศักดิ์สิทธิ์114.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-06 11:11:37amผ่าน
800241เด็กหญิงธรรศจรส ทองธิว134.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800242เด็กชายกิตติพัฒน์ สุขเกษม85.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 09:02:33amผ่าน
800243เด็กชายณัฐพล การสมเพียร119.75วัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ 2020-05-06 11:06:01amผ่าน
800244เด็กหญิงนิชานันท์ ลาภดารา90.75โรงเรียนสุขเจริญผลสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800245เด็กชายวีรวัฒน์ ราชคูบอล149.25โรงเรียนพร้านิลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800246เด็กชายธราเทพ เงาะอาศัย161.75โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-08 02:24:48pmผ่าน
800247เด็กชายกฤตนน กฤตประโยชน์116.75คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-07 01:34:20pmผ่าน
800248เด็กหญิงชนัญดา กว้างขวาง166.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800249เด็กชายกรวัฒน์ โตพุ่ม130.25สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-07 10:22:15amผ่าน
800250เด็กชายภูวฤทธิ์ ไหว้ครู122.5คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-04 10:35:40amผ่าน
800251เด็กหญิงอัญชิษฐา สิทธิเวช99.25อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ2020-05-03ผ่าน
800252เด็กชายวิศรุต ยิ้มแย้ม122.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800253เด็กชายภีมพศ เรืองแจ่ม137.25โรงเรียนเทศบาล 1(ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)สมุทรปราการ 2020-05-04 08:30:59pmผ่าน
800254เด็กหญิงนภัสสร เสียงเพราะ133.25พล้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800255เด็กชายจารุกิตติ์ หงษ์ทอง158.25โรงเรียนพร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800256เด็กหญิงสกุณา อรุณชัยรุ่งเรือง163.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800257เด็กหญิงธัญลักษณ์ นาวีประเสริฐ169.25พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800258เด็กชายจิระวัฒน์ ภูริพันธ์142พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-08 08:45:07amผ่าน
800259เด็กชายรติพงษ์ แพงพันธ์204คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-07 10:23:04amผ่าน
800260เด็กชายกันต์ธร ถิ่นทวี180.25พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800261เด็กหญิงสิริกัญญา หาญคำ145.5โรงเรียนสรรพวิทย์สมุทรปราการ2020-05-03ผ่าน
800262เด็กชายกฤตศกร วงค์เยาว์164บุรารักษ์สมุทรปราการ2020-05-11 08:59:41amผ่าน
800263เด็กหญิงกรกนก จันทร์ศร126พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 08:32:18pmผ่าน
800264เด็กหญิงปรดา ฤทธิ์บำรุง144.25โรงเรียนพร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-09 09:43:33amผ่าน
800265เด็กหญิงนิภาธร เเซ่ตัน143.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-11 10:03:34amผ่าน
800266เด็กชายศุกลวัฒน์ เมฆทัพ123.25โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-04 10:50:52amผ่าน
800267เด็กหญิงวันวิสา ทินา164.75โรงเรียนวัดภาษีกรุงเทพมหานคร 2020-05-04 10:51:57amผ่าน
800268เด็กชายคชภัค สิรินิตย์128.5บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800269เด็กหญิงพิชามญช์ุ ยุวนะวณิช150.25อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 10:52:42amผ่าน
800270เด็กหญิงอริสา เเก้วชัยศูนย์132อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ2020-05-04 10:52:45amผ่าน
800271เด็กหญิงไวษณวี เอกมอญ186อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 10:52:48amผ่าน
800272เด็กหญิงกุลธิดาวรรณ แซ่ตั้ง184.25อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 10:52:50amผ่าน
800273เด็กหญิงธีรดา อนุมาตย์147.25รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-04 10:52:52amผ่าน
800274เด็กหญิงกนกวรรณ ทองสุทธิ์156.75รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-04 10:52:55amผ่าน
800275เด็กชายเสฏฐวุฒิ ไผ่นิคม85พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 10:52:57amผ่าน
800276เด็กชายณัฐพล บุญมา98วัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ 2020-05-04 10:57:34amผ่าน
800277เด็กชายคริส จุไร195.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ2020-05-04 10:57:37amผ่าน
800278เด็กชายศิลา มีพัฒน์195.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-09 12:08:35pmผ่าน
800280เด็กชายมลพัฒร์ สุขรุ่งเรืองสันติ163สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-04 08:58:29amผ่าน
800281เด็กชายวีระวัฒน์ บุญเลิศ121.25คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-11 10:11:07amผ่าน
800282เด็กหญิงลลินทิพย์ มานะพิมพ์108.75คลองมหาวงก์สมุทรปราการ2020-05-04 10:57:49amผ่าน
800283เด็กหญิงชลิตา กระต่ายจันทร์237.5อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)ชุมพร 2020-05-04 10:57:51amผ่าน
800284เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยยา169คลองมหาวงศ์สมุทรปราการ2020-05-08 02:55:16pmผ่าน
800285เด็กหญิงสัจจานันน์ แท่นมะณี177อนุบาลวัดพิชัยสงครามสมุทรปราการ 2020-05-04 10:58:02amผ่าน
800286เด็กชายวชิรวชิญ์ บัวซ้อน175.75โรงเรียนคลองมหาวงก์สมุทรปราการ2020-05-07 01:30:23pmผ่าน
800287เด็กหญิงธนวรรณ มงคลเจริญ125โรงเรียนพร้านิลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03ผ่าน
800288เด็กชายรัฐภูมิ สาวะบุญ110.25สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-04 11:03:28amผ่าน
800289เด็กชายนนทกร มีจอม87อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 11:03:39amผ่าน
800290เด็กชายวสันต์ สีรุ้ง182.25สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-04 11:03:41amผ่าน
800291เด็กชายณัฐรัฐ แสงอาทิตย์101.75โรงเรียนเทศบาล1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) สมุทรปราการ2020-05-11 08:59:59amผ่าน
800292เด็กหญิงพิมพ์พิศา ธรรมพรสิน132อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-07 01:33:35pmผ่าน
800293เด็กชายชวัลวิทย์ อาจแหยม97.25อนุบาลลาดยาวนครสวรรค์ 2020-05-08 01:30:18pmผ่าน
800294เด็กหญิงสุรภา ต้นประดิษฐ์193.25คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-09 12:49:23pmผ่าน
800295เด็กชายปุญญพัฒน์ คงแก้ว88.25คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-04 11:04:01amผ่าน
800296เด็กชายธนากร กลิ่นพิมล142อู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-04 11:04:04amผ่าน
800297เด็กหญิงอรษา จันทร209.5วัดหนามแดงสมุทรปราการ 2020-05-05 02:19:04pmผ่าน
800298เด็กหญิงภูริชญา แก้วมณี156.75นพคุณวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-04 11:06:26amผ่าน
800299เด็กชายสุรชัย จำเริญรัตน์138.75คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-04 11:06:50amผ่าน
800300เด็กชายสนธยา จูใจบุญ206คลองบางปิ้งสมุทรปราการ 2020-05-04 11:07:20amผ่าน
800301เด็กหญิงจุฑาพันธุ์ วุฒิยา159.25คลองบางแก้วสมุทรปราการ 2020-05-04 11:07:23amผ่าน
800302เด็กชายจาร จันดี100โรงเรียนงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)กรุงเทพมหานคร รอผลการตรวจเอกสาร
800303เด็กชายวุฒิศักดิ์ พรมมาศ140.75วัดหนามแดงสมุทรปราการ 2020-05-04 08:34:43pmผ่าน
800304เด็กหญิงปัญฑิกา หุ่นทอง111สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ2020-05-04 08:35:42pmผ่าน
800305เด็กชาย​พลากร พลาชีวะ158.75สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-08 02:12:03pmผ่าน
800306เด็กหญิงนริศรา ปาทา125.5วัดหนามแดงสมุทรปราการ 2020-05-05 02:20:03pmผ่าน
800307เด็กชายรัชตทวี สุทธิสงค์104.5คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-04 11:09:50amผ่าน
800308เด็กหญิงรัตนาวดี เย็นใจชื้น127.25อินทรัมพรรณ์อนุสรสมุทรปราการ2020-05-04 11:31:41amผ่าน
800309เด็กชายธนพล วงษ์น้อย1.67รร.อนุบาลเทศบาลด่านสำโรงสมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800310เด็กชายพัทธดลย์ ณ เชียงใหม่142.25คลองปักหลักกรุงเทพมหานคร 2020-05-04 11:10:05amผ่าน
800311เด็กหญิงอาทิมา ช้อยเชื้อดี96.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 11:10:08amผ่าน
800312เด็กหญิงธมลวรรณ อรุณรัศมี162.25พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03 07:49:48amผ่าน
800313เด็กชายฉัตรชัย อิ่มสำราญ106คลองมหาวงก์ฉัตรชัย อิ่มสำราญรอผลการตรวจเอกสาร
800314เด็กชายสุขวัส โพธิราช159.5โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร 2020-05-04 11:10:23amผ่าน
800315เด็กชายจักรินทร์ คำแก้ว169.25พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03 08:49:25amผ่าน
800316เด็กชายศรัณย์รัชต์ ทองภู่189.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03 09:01:42amผ่าน
800317เด็กชายวีรภาพ คลังทรัพย์181.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 11:26:27amผ่าน
800318เด็กชายภูวกร สวัสดิ์กิจ222.25โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)กรุงเทพมหานคร 2020-05-03 09:07:45amผ่าน
800319เด็กชายชานนท์ สิทธิวงศ์123.75สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-03 08:27:26amผ่าน
800320เด็กชายภาณุวัฒน์ เงินยวง237.5อิมทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ2020-05-03 09:12:15amผ่าน
800321เด็กชายนพรัตน์ จีระไพโรจน์กุล188.5อู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-03 09:10:46amผ่าน
800322เด็กชายอรรถพร บุญรอด158.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03 09:17:31amผ่าน
800323เด็กชายมงคล ใจบำรุงเมือง128อู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-03 09:18:06amผ่าน
800324เด็กชายพชรพล ทองพุ่ม151วัดหนามแดงสมุทรปราการ 2020-05-03 09:24:44amผ่าน
800325เด็กชายพรหมกร ปัญญาทิ191.25สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-03 09:24:48amผ่าน
800326เด็กชายสิริพงษ์​ บุญ​ประคอง​175.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-06 11:06:53amผ่าน
800327เด็กหญิงอรวรรณ พลเศษ143.5คลองบางปิ้งสมุทรปราการ 2020-05-04 11:27:54amผ่าน
800328เด็กชายธนะเทพ พุทชา110.25สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-03 09:32:45amผ่าน
800329เด็กชายจักรพล สุธรรม186.5สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-09 02:06:43pmผ่าน
800330เด็กชายอติวิชญ์ เสงี่ยมศักดิ์160.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03 09:39:09amผ่าน
800331เด็กหญิงมิ่งขวัญ ไชยะประสาธน์ผล120.25วัดคลองสองหน่อนครสวรรค์ 2020-05-03 09:42:09amผ่าน
800332เด็กหญิงศิรินันท์ นาควุฒิ151.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03 09:53:01amผ่าน
800333เด็กหญิงชลนิชา ต่วนชัยภูมิ141.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03 09:57:37amผ่าน
800334เด็กชายสิงหา เกาเล็ก93.75วัดด่านสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-03 09:49:56amผ่าน
800335เด็กชายรัชฎา ฉันทะกลาง133อนทรัมพรรณ์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03 10:02:00amผ่าน
800336เด็กชายกฤตพล ปลั่งบัวแก้ว148.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03 10:11:16amผ่าน
800337เด็กชายจักรภัทร นิลวัน78อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03 10:10:51amผ่าน
800338เด็กหญิงปริษา พิชญาธนธร98.25อู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-04 11:33:17amผ่าน
800339เด็กหญิงวลินันท์ มนตรี118.75วัดหนามแดงสมุทรปราการ 2020-05-04 11:33:51amผ่าน
800340เด็กชายณัฐพงศ์ พร้อมศรี171.25คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-03 10:43:09amผ่าน
800341เด็กชายธนกร ปล้องมาก181.5พร้านีล​วัชระ​สมุทร​ปราการ​2020-05-04 11:35:23amผ่าน
800342เด็กชายกฤษณ์ วังสิงห์204.75บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-12 10:20:39amผ่าน
800343เด็กชายปฏิมากรณ์ ดวงแก้ว123.25ทรงสรรพวิทย์สมุทรปราการ 2020-05-03 11:25:51amผ่าน
800344เด็กหญิงเหมือนฝัน นิลพลับ141.25สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-04 11:35:42amผ่าน
800345เด็กชายกมล ไกรงู140พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 11:35:44amผ่าน
800346เด็กชายนวพล ด้วงประดิษฐ108.75สุขเจริญผลสมุทรปราการ 2020-05-04 11:35:46amผ่าน
800347เด็กชายพัชรดนัย วุฒธิ156วัดหนองปลาไหลนครปฐม 2020-05-04 11:36:48amผ่าน
800348เด็กชายรัตน์ชวิน รุ่งศรี151โรงเรียนสูมานันสมุทรปราการ2020-05-09 09:45:29amผ่าน
800349เด็กชายปรเมษฐ์ บัวทอง184.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-03 12:36:20pmผ่าน
800350เด็กชายอมรเทพ กรองฉันทะ188.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 11:55:34amผ่าน
800351เด็กชายธีระชัย คำนึง171อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-03 01:00:18pmผ่าน
800352เด็กชายวุฒิพงษ์ ยิ้มเนียม136.75คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-03 12:59:56pmผ่าน
800353เด็กหญิงพิกุลเเก้ว สวนเส130อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการ2020-05-04 11:37:56amผ่าน
800354เด็กชายจารุพัฒน์ ทองทาบ102.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 08:45:32pmผ่าน
800355เด็กชายพัลลภ เสพอุดม163.5โรงเรียนคลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-04 11:38:23amผ่าน
800356เด็กหญิงชนกานต์ นวะพิฒ137คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-07 10:24:11amผ่าน
800357เด็กชายวันชนะ ปานดี150.75วัดด่านสำโรงสมุทรปราการ2020-05-04 11:38:52amผ่าน
800358เด็กชายอธิภัทร แสงอรุณ220.75อู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-10 01:31:31pmผ่าน
800359เด็กชายมนัสชัย ยังสังข์154.5สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-04 11:39:59amผ่าน
800360เด็กชายถิรวัฒน์ อริยะพัฒนกุล139.25อู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-04 11:42:23amผ่าน
800361เด็กชายวชิรวิทย์ สิงห์โตเทศ110.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 11:42:42amผ่าน
800362เด็กหญิงศิญาพัฒน์ ณรงค์เปลี่ยน120.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 11:42:44amผ่าน
800363เด็กหญิงสราศินีย์ ปรือปรัก208.25วัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ 2020-05-09 02:05:06pmผ่าน
800364เด็กหญิงมัตตัญญตา เปลี่ยนศรี112.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-09 12:52:46pmผ่าน
800365เด็กหญิงกรกนก นาคพันธุ์164.25สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-11 08:28:39amผ่าน
800366เด็กหญิงธัญชยา ลีลุเดช133.25อู่ทิพย์สมุทรปราการ 2020-05-04 08:37:09pmผ่าน
800367เด็กชายเทพบริรักษ์ จำปาทอง200.75บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-06 09:41:47amผ่าน
800368เด็กหญิงอนุสรา อธิโภชน์178.5รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-05 08:41:51amผ่าน
800369เด็กชายจิรวัฒน์ สาแก้ว93.75สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-04 11:46:07amผ่าน
800370เด็กชายอภิชาติ ทองเกตุ154.75รร.วัดศรีวารีน้อยสมุทรปราการ 2020-05-04 11:59:03amผ่าน
800371เด็กชายธนัยนันท์ ศรีกิตติรักษ์248.25สมาหารศึกษากรุงเทพมหานคร 2020-05-04 11:46:26amผ่าน
800372เด็กชายอัครินทร์ ของก้ำ156.25สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-04 08:57:29amผ่าน
800373เด็กชายภรวินท์ นิลทิม154.25คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-04 09:43:12amผ่าน
800374เด็กชายรํฐธรรมนูญ บุญทา156.25คลองมหาวงค์สมุทรปราการ 2020-05-04 09:45:56amผ่าน
800375เด็กชายอนุชิต เชยเกลี้ยง174.75คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-04 09:58:42amผ่าน
800376เด็กหญิงรุ่งนภา ชัยเดช136วัดหนามแดงสมุทรปราการ 2020-05-04 10:00:04amผ่าน
800377เด็กหญิงกาลติมา พลจันทึก107.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 10:29:20amผ่าน
800378เด็กหญิง​ มธุรดา มั่นกสิกรรม151.5คลองบางปิ้งสมุทรปราการ 2020-05-04 07:05:15pmผ่าน
800379เด็กชายชิษณุ ก้อนจันทึก171.5บ้านตะแกรงนครราชสีมา 2020-05-04 10:51:14amผ่าน
800380เด็กชายอาณัติ ทองแดง131อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 11:29:22amผ่าน
800381เด็กชายนพรัตน์ พิมผัน100โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)สมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800382เด็กชายธนกร กุณฑลจินดา128รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-04 02:41:23pmผ่าน
800383เด็กชายอนุชา หงษาน้อย151.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 12:28:29pmผ่าน
800384เด็กชายกษัภัท ธรรมวิจิตร153.25โรงเรียนพร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 02:43:06pmผ่าน
800385เด็กชายสุทธญาณ์ ดำขำ165คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-04 01:36:03pmผ่าน
800386เด็กหญิงอัจฉรินทร์ วรรณปริทัศน์122.5สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-04 08:37:42pmผ่าน
800387เด็กชายธนภัทร คำหล่า121.25คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-04 01:54:42pmผ่าน
800388เด็กหญิงชญานี ปัญญาอุทัย227.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-04 02:39:50pmผ่าน
800389เด็กหญิงณิชาภัคร โสภะบุญ150.25สายน้ำทิพย์กรุงเทพมหานคร 2020-05-08 02:56:41pmผ่าน
800390เด็กหญิงสุวิมล โหมดแถม154คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-12 02:41:40pmผ่าน
800391เด็กหญิงอรนลิน มูลสาร150.5วัดหนามแดงสมุทรปราการ 2020-05-04 01:54:55pmผ่าน
800392เด็กหญิงณัฐวดี จันทร์หอม205.25สุขเจริญผลสมุทรปราการ2020-05-06 08:06:11amผ่าน
800393เด็กหญิงเนตรดาว นุ่มรุ่ง166.5ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52อุทัยธานี 2020-05-04 08:38:18pmผ่าน
800394เด็กชายภูสิทธิ พรมหิรัญ104.75คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-04 02:39:06pmผ่าน
800395เด็กชายพีรวัส เจนจิตต์134.75โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร 2020-05-04 08:47:16pmผ่าน
800396เด็กชายพิริยากร สหเดช89.25เซนต์ราฟาแอลสมุทรปราการ 2020-05-04 08:47:44pmผ่าน
800398เด็กหญิงดวงเดือน บุญปก175.5คลองบางปิ้งสมุทรปราการ 2020-05-04 08:40:40pmผ่าน
800399เด็กชายชินวุฒิ ชดช้อย198คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-04 08:42:57pmผ่าน
800400เด็กชายธนิก รักด่านกลาง179.75โรงเรียนคลองเเสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)สมุทรปราการ 2020-05-06 09:45:09amผ่าน
800401เด็กหญิงญาดา วิไลรัตน์120รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-04 08:49:29pmผ่าน
800402เด็กหญิงดากานดา ปานวัง165.75เทศบาล๑(ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)สมุทรปราการ 2020-05-08 01:38:43pmผ่าน
800403เด็กชายวิศรุต พันธุระ107พร้านีลวัชระสมุทรปราการ2020-05-04 08:13:13pmผ่าน
800404เด็กชายศิวา ครุธแก้ว142.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-04 08:50:16pmผ่าน
800405เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญประคอง154พร้านิลวัชระสมุทรปราการ2020-05-04 08:51:33pmผ่าน
800407เด็กหญิงภัทรภร เปไสล101.25โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)สมุทรปราการ2020-05-05 08:39:29amผ่าน
800408เด็กชายณัฐพล บำรุงจิต165.5โรงเรียนพร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-05 08:39:09amผ่าน
800409เด็กชายศิลา น้อยแจ่ม71.75คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-05 09:23:29amผ่าน
800410เด็กชายณััฐพล ภูหงชัย146.5คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-06 10:45:28amผ่าน
800411เด็กหญิงวิชุดา งามพร้อม159คลองมหาวงก์สมุทรปราการ2020-05-05 10:50:38amผ่าน
800412เด็กชายเจษฎากร สาแก้ว175.5คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-05 10:51:04amผ่าน
800413เด็กหญิงอันนา ชาวสำราญ95.5วัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ 2020-05-05 10:44:40amผ่าน
800414เด็กหญิงพิมารา บัวรอด172คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-05 10:44:27amผ่าน
800415เด็กชายวชิรสรณ์ การสมเหมาะ135.75โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-05 11:31:56amผ่าน
800416เด็กหญิงผกาวรรณ สุขีสาร120คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-05 10:59:33amผ่าน
800417เด็กหญิงปิยะพร จันทรา199.5เฉลิมไฉไลวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-07 10:24:41amผ่าน
800418เด็กชายมนัส ประวงค์ไทย105.5คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-05 01:14:36pmผ่าน
800419เด็กชายกฤศนกัญญ์ มะโนแก้ว158สาธิตบางนาสมุทรปราการ 2020-05-06 10:43:03amผ่าน
800420เด็กชายณภัทร เพ็งสว่าง128.75บุรารักษ์สมุทรปราการ2020-05-05 01:17:13pmผ่าน
800421เด็กหญิงปัณฑิตา แก้วภูมิแห่117.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-05 01:15:41pmผ่าน
800422เด็กหญิงจิลลาภัทร ใจร้อน137.5สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการรอผลการตรวจเอกสาร
800423เด็กชายวทัญญู สุพล115.5บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-06 09:25:49amผ่าน
800424เด็กชายนิธิพงศ์ พันธ์ดวงแก้ว117.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800425เด็กหญิงสิริวิมล กุ้ยประเสริฐ140.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-06 09:26:36amผ่าน
800426เด็กชายวีรปรัชญ์ สุขไทย129.5ศรีวิทยาปากน้ำสมุทรปราการ 2020-05-06 09:28:42amผ่าน
800427เด็กหญิงชนาภา ศรีชมภู138.25โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)สมุทรปราการ 2020-05-08 09:44:56amผ่าน
800428เด็กชายธนาคาร อนันต์สุขศรี76.75อุนวัดพิชัยสงครามสมุทรปราการ2020-05-11 09:00:16amผ่าน
800429เด็กชายธนธร พัฒนศุภกิจ224.25แอนจูดี้สมุทรปราการ2020-05-07 10:25:29amผ่าน
800430เด็กหญิงพุทธิชา ภูขาว136.25คลองบางปิ้งสมุทรปราการ 2020-05-07 10:27:44amผ่าน
800431เด็กหญิง เปศลญาณ์ ชูสิทธิ์157.75โรงเรียนคลองบางปิ้งสมุทรปราการ 2020-05-06 10:59:45amผ่าน
800432เด็กหญิงบุญยวีร์ วระสุข146โรงเรียนบุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-06 11:03:24amผ่าน
800433เด็กชายปภังกร จักรแก้ว112.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-07 10:28:24amผ่าน
800434เด็กหญิงวีณตา ไซนวนดี99.5นาคดีอนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-09 02:10:32pmผ่าน
800435เด็กหญิงเขมจิรา บรรพหาญ132.5โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-07 10:05:24amผ่าน
800436เด็กชายชัยณรงค์ มหาคำ135.25ทรงวิทยาแบริ่งสมุทรปราการ 2020-05-07 10:30:14amผ่าน
800437เด็กหญิงชนิกา โดยอาษา134พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-07 10:39:03amผ่าน
800438เด็กชายพงศกร สุขยิ่ง131.5คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-07 11:21:08amผ่าน
800439เด็กหญิงนภสร สิงห์ดี153.75คลองหาวงษ์สมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800440เด็กชายหาญชัย เจิดจิตกุศล215โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำสมุทรปราการ 2020-05-07 01:32:07pmผ่าน
800441เด็กหญิงขวัญสุภา ขำวงฆ้อง262.25บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-07 10:52:43amผ่าน
800442เด็กหญิงพรชนก มังคละศิริ186.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-07 01:19:41pmผ่าน
800443เด็กชายเจริญชัย ศรีสุข135.25คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-09 02:08:59pmผ่าน
800444เด็กชายณัฐพล เหลือวิชา145.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-09 02:05:52pmผ่าน
800445เด็กชายเอกรัตน์ วงษ์ขาว139พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-08 07:47:43amผ่าน
800446เด็กหญิงทอปัท ตันสุวรรณ์119คลองมหาวงก์สมุทรปราการ ผ่าน
800447เด็กหญิงฐิตาภา จี่พิมาย159อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-08 07:47:53amผ่าน
800448เด็กหญิงธมลชนก ยะรังวงษ์191.75พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-07 01:11:30pmผ่าน
800449เด็กชายเอกรินทร์ ครุฑแก้ว106.5คลองมหาวงก์สมุทรปราการ 2020-05-08 07:48:05amผ่าน
800450เด็กชายเจตนิพัทธ์ ศิริมนตรี159.25นาคดีอนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-07 01:40:17pmผ่าน
800451เด็กหญิงชนกพร แก้วพระฝาง188.75อนุบาลวัดพิชัยสงครามสมุทรปราการ 2020-05-07 02:11:00pmผ่าน
800452เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทวีพุดซา152.25พร้านีลวัชระสมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800453เด็กชายสุรยุทธ เลือดกุมภา119.25ทรงสรรพวิทย์สมุทรปราการ 2020-05-11 08:29:37amผ่าน
800454เด็กชายจิรภัทร ผลดี137.5อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-08 08:01:33amผ่าน
800455เด็กชายด.ช.กิตติภูมิ จันทร์สามารถ178.75ทรงวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-08 08:02:38amผ่าน
800456เด็กหญิงจุฑารัตน์ พ่อปัญญา167อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนครพนม 2020-05-11 08:30:08amผ่าน
800457เด็กชายรัชพล มีมา126.75โรงเรียนสุขเจริญผลสมุทรปราการ 2020-05-08 10:39:01amผ่าน
800458เด็กชายพัชรพล เสนาวัฒน์168รร.เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)สมุทรปราการ 2020-05-09 09:54:27amผ่าน
800459เด็กชายภูผา ผิวงาม129คลองบางปิ้งสมุทรปราการ 2020-05-08 10:55:10amผ่าน
800460เด็กชายเมธีวัชร์ คุมพล129อนุบาลวัดพิชัยสงครามสมุทรปราการ 2020-05-08 02:29:31pmผ่าน
800461เด็กหญิงจุฑารัตน์ อ้ายเค็ม125.25โรงเรียนเทศบาล1(ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)สมุทรปราการ 2020-05-08 01:31:58pmผ่าน
800462เด็กชายศุภกิตต์ ลาสุด231.75โรงเียนมหาวีรานุวัตรกรุงเทพมหานคร 2020-05-09 09:56:04amผ่าน
800463เด็กชายณัทธร ดาษสูงเนิน189.75สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-08 02:35:27pmผ่าน
800464เด็กหญิงณัฐธิดา แสงลุน104.25บ้านยางสามต้นพิจิตร 2020-05-08 02:46:08pmผ่าน
800465เด็กหญิงติชิลา โยวะผุย226.75คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-09 02:40:18pmผ่าน
800466เด็กหญิงณัฐณิชา แนบเนียน150ไพรีขยาดสมุทรปราการ 2020-05-08 02:47:43pmผ่าน
800467เด็กชายธนกรณ์ นาคสิงห์124เซนต์ราฟาแอลสมุทรปราการ 2020-05-09 10:05:41amผ่าน
800468เด็กชายเปรมศักดิ์ สิงห์คํา239.5สุขเจริญผลสมุทรปราการ 2020-05-09 10:05:55amผ่าน
800469เด็กชายธีรัช ศรีประเสริฐ91.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-09 10:04:46amผ่าน
800470เด็กชายภัทระ อมราภินันท์1.58อนุบาลองการบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-09 01:54:09pmผ่าน
800471เด็กชายวีระมนตรี โตแจ้ง170.25ศรีวิทยาปากน้ำสมุทรปราการ 2020-05-10 01:42:23pmผ่าน
800472เด็กชายปณวัฒน์ ชุ่มช้อย1.83โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามสมุทรปราการ 2020-05-10 01:43:24pmผ่าน
800473เด็กชายชิตวร ขจรกรสิริ158.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800474เด็กชายอัครเดช อินอาน126.25สุขเจริญผล สมุทรปราการ2020-05-10 02:01:57pmผ่าน
800475เด็กชายชลปกรณ์ สุขกรง0.6พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-12 10:25:15amผ่าน
800476เด็กชาย กองทัพ อินทิพย์215.25พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-10 01:44:51pmผ่าน
800477เด็กชายพีรพัฒน์ วงค์ยะรา0นาคดีอนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-11 09:00:35amผ่าน
800478เด็กชายศักดา มาลาฮาด0นาคดีอนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-11 09:00:47amผ่าน
800479เด็กชายกรณพัฒน์ ดอกไม้ทอง250.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-11 12:25:51pmผ่าน
800480เด็กชายบุญประเสริฐ ตั้นสกุล119พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-11 09:25:46amผ่าน
800481เด็กหญิงถาวรีย์ สุทธิวงษ์152.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-11 01:29:05pmผ่าน
800482เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สมบูรณ์0.62ไพรีขยาดสมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800483เด็กหญิงเกวรินทร์ สังฆะมณี232.5เซนต์โยเซฟทิพวัลสมุทรปราการ 2020-05-12 10:24:27amผ่าน
800484เด็กชายกฤษธิ์มงคล กัญญา158.25โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงแพร่ 2020-05-12 10:25:44amผ่าน
800485เด็กหญิงปนัดดา รักษาทรัพย์136.5โรงเรียนวัดแพรกษาสมุทรปราการ 2020-05-12 11:45:56amผ่าน
800486เด็กชายชลนวัตกรณ์ เชี่ยวไวยพาท93.75อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ2020-05-12 10:26:35amผ่าน
800487เด็กชายธนวรรธน์ ผลไพบูลย์194.25บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-12 02:40:02pmผ่าน
800488เด็กชายพัชรพล อัมพร91.75กุหลาบวิทยากรุงเทพมหานคร 2020-05-12 10:27:17amผ่าน
800489เด็กชายปัณณพงษ์ สายบุญมี146.75โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการรอผลการตรวจเอกสาร
800490เด็กหญิงนันท์นภัส อินทองคำ279.25อัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ 2020-05-12 10:27:44amผ่าน
800491เด็กหญิงศราวดี บุญล้อม176พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-12 02:48:54pmผ่าน
800492เด็กชายพิพัฒน์ ศรีเอี่ยม88.5พร้านีลวัชระสมุทรปราการ 2020-05-12 03:01:49pmผ่าน
800493เด็กชายสิรัญชกรณ์ เจียรธีรางกูร97บุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-12 02:46:06pmผ่าน
800494เด็กชายณัฐพล สุรักษ์196.5คลองสำโรงสมุทรปราการ 2020-05-12 03:02:59pmผ่าน
800495เด็กหญิงประกายแก้ว นิลสม101.5โรงเรียนบุรารักษ์สมุทรปราการ 2020-05-12 03:04:54pmผ่าน
800496เด็กชายกฤษดา บูชาพันธ์113.5สิริวุฒิวิทยาสมุทรปราการ 2020-05-12 03:06:21pmผ่าน
800497เด็กชายพงศกร พานทอง214โรงเรียนเทศบาล5(วัดกลางวรวิหาร)สมุทรปราการ 2020-05-12 03:08:08pmผ่าน
800498เด็กชายวันชนะ กนกงาม149.25วัดด่านสำโรงสมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800499เด็กชายปิติสรณ์ รินทร110.75นาคดีอนุสรณ์สมุทรปราการ 2020-05-12 03:18:22pmผ่าน
800500เด็กชายศุภชัย เส็งสัน150.75อนุบาลเทศบาลด่านสำโรงสมุทรปราการ2020-05-14 09:05:19amผ่าน
800501เด็กหญิงเปรมยุตา ประทุมทอง0บ้านซับชุมพลนครราชสีมา 2020-05-13 01:56:28pmผ่าน
800502เด็กหญิงกนกวรรณ ทองสุทธิ์0อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800503เด็กชายฉัตรมงคล ทรัพย์ศรี0อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800504เด็กหญิงรัญชิดา พูลประสาท0อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800505เด็กหญิงธนภรณ์ อิ่มมาก0อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800506เด็กชายวิชชภาภรณ์ แก้วบุญมา0อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800507เด็กหญิงญาดา วิไลรัตน์0อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
800508เด็กชายพิทยา ขันทอง0อินทรัมพรรย์อนุสรณ์สมุทรปราการ รอผลการตรวจเอกสาร
พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานDMC โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ