กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักเรียน
ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นจำนวนนักเรียน (คน)
ต่ำกว่า 1.50 1.50-1.99 2.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50 ขึ้นไป รวม
ม.1183575119128136511
คิดเป็นร้อยละ3.526.8514.6823.2925.0526.61100
ม.2224593112109134515
คิดเป็นร้อยละ4.278.7418.0621.7521.1726.02100
ม.3215688104100132501
คิดเป็นร้อยละ4.1911.1817.5620.7619.9626.35100
ม.414173073110145389
คิดเป็นร้อยละ3.64.377.7118.7728.2837.28100
ม.51022414965175362
คิดเป็นร้อยละ2.766.0811.3313.5417.9648.34100
ม.61330555698153405
คิดเป็นร้อยละ3.217.4113.5813.8324.237.78100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----