กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มวิชาการค้นคว้าอิสระ(IS)
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.2I22201ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู1141511261930473590000521
รวม(ม.ต้น)141511261930473590000521
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)2.692.882.114.993.655.769.0268.910000100
ม.4I31201ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู1100133314229110000391
รวม(ม.ปลาย)100133314229110000391
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)2.5600.260.770.777.9310.7474.422.56000100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มวิชาการค้นคว้าอิสระ(IS)
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.2I22202การสื่อสารและนำเสนอ124176101324543690000517
รวม(ม.ต้น)24176101324543690000517
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)4.643.291.161.932.514.6410.4471.370000100
ม.4I31202การสื่อสารและนำเสนอ1218061744442490000389
รวม(ม.ปลาย)218061744442490000389
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)5.42.0601.544.3711.3111.3164.010000100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มวิชาการค้นคว้าอิสระ(IS)
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)69401845521291871268100001818
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)3.82.20.992.482.867.110.2969.750.55000100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----