กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ก21901ชุมนุม000000000051730520
ม.1ก21902แนะแนว000000000051190520
ม.1ก21903ลูกเสือ-เนตรนารี000000000051460520
ม.1ก21905จิตอาสา0000000000472480520
ม.2ก22901ชุมนุม000000000051380521
ม.2ก22902แนะแนว000000000051650521
ม.2ก22903ลูกเสือ-เนตรนารี000000000051650521
ม.2ก22905จิตอาสา0000000000490310521
ม.3ก23901ชุมนุม000000000050300503
ม.3ก23902แนะแนว0000000000472310503
ม.3ก23903ลูกเสือ-เนตรนารี000000000049940503
ม.3ก23905จิตอาสา0000000000480230503
รวม(ม.ต้น)000000000600317306176
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)00000000097.22.80100
ม.4ก31901ชุมนุม000000000038830391
ม.4ก31902แนะแนว000000000038470391
ม.4ก31905กิจกรรมสร้างสรรค์0000000000357340391
ม.5ก32901ชุมนุม000000000036020362
ม.5ก32902แนะแนว000000000036110362
ม.5ก32905กิจกรรมสร้างสรรค์000000000035570362
ม.6ก33901ชุมนุม000000000039940403
ม.6ก33902แนะแนว000000000039940403
ม.6ก33905กิจกรรมสร้างสรรค์0000000000382210403
รวม(ม.ปลาย)00000000033858303468
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)00000000097.612.390100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ก21911ชุมนุม000000000051400514
ม.1ก21912แนะแนว0000000000504100514
ม.1ก21913ลูกเสือ-เนตรนารี000000000051400514
ม.1ก21906จิตอาสา00000000003821320514
ม.2ก22906จิตอาสา0000000000492250517
ม.2ก22911ชุมนุม000000000051520517
ม.2ก22912แนะแนว0000000000505120517
ม.2ก22913ลูกเสือ-เนตรนารี0000000000504130517
ม.3ก23906จิตอาสา0000000000489110500
ม.3ก23911ชุมนุม000000000049910500
ม.3ก23912แนะแนว000000000049190500
ม.3ก23913ลูกเสือ-เนตรนารี000000000049280500
รวม(ม.ต้น)000000000590122306124
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)00000000096.363.640100
ม.4ก31911ชุมนุม000000000038630389
ม.4ก31912แนะแนว000000000038540389
ม.4ก31915กิจกรรมสร้างสรรค์0000000000344450389
ม.5ก32911ชุมนุม000000000036100361
ม.5ก32912แนะแนว000000000036010361
ม.5ก32915กิจกรรมสร้างสรรค์0000000000336250361
ม.6ก33911ชุมนุม000000000040120403
ม.6ก33912แนะแนว000000000040030403
ม.6ก33915กิจกรรมสร้างสรรค์0000000000308950403
รวม(ม.ปลาย)000000000328117803459
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)00000000094.855.150100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)00000000018570657019227
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)00000000096.583.420100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเทียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----