กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1อ21101ภาษาอังกฤษ11.5625343656757541182000521
ม.1อ21203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม0.5000000029000029
ม.1อ21205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด113437235000028
ม.1จ21201ภาษาจีน1200013558000069
ม.1จ21203จีนศึกษา0.5312310383456612680000521
ม.2อ22101ภาษาอังกฤษ 31.5413431626795581294000521
ม.2อ22203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม30.5021130224000033
ม.2จ22203จีนศึกษา 30.5271519382541373190000521
ม.3อ23101ภาษาอังกฤษ 51.584625965345642993000504
ม.3อ23203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 50.5000159810000033
ม.3อ23205ภาษาอังกฤษรอบรู้1100010046000011
ม.3จ23201ภาษาจีน1102276858000084
ม.3จ23203จีนศึกษา0.5291112163434523160000504
รวม(ม.ต้น)278203181292284359334143990003379
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)8.236.015.368.648.410.629.8842.590.27000100
ม.4อ31101ภาษาอังกฤษ 1128154861605146784000391
ม.4อ31205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 114061632861462000166
ม.4อ31201พูดจาภาษาอังกฤษ 11131211933373111917000282
ม.4อ31203ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11.5115561061129000083
ม.4อ31207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.5012253623000042
ม.4จ31201ภาษาจีน 12400143748000067
ม.4จ31203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 11400012727000041
ม.4จ31205จีนศึกษา0.5311311222537551710000365
ม.5อ32101ภาษาอังกฤษ 31182325383646491207000362
ม.5อ32201พูดจาภาษาอังกฤษ3138961110201252000194
ม.5อ32203อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 31.517101553434000079
ม.5อ32205ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 111851119162515461000156
ม.5อ32207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.5022536445100068
ม.5จ32201ภาษาจีน32011225343000057
ม.5จ32203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 31000341028000036
ม.5จ32205จีนศึกษา0.510346820142610000326
ม.6อ33101ภาษาอังกฤษ 5134252142558649901000403
ม.6อ33203ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1.583159161525000183
ม.6อ33205ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์1261461610618310000127
ม.6อ33201พูดจาภาษาอังกฤษ 51279810212860762003244
ม.6อ33209โครงงานภาษาอังกฤษ0.5000004436000044
ม.6จ33201ภาษาจีน 521001140222000040
ม.6จ33203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5150035101142000076
ม.6จ33205จีนศึกษา0.52811615718172250000327
ม.6จ33208โครงงานภาษาจีน0.5020000668000076
รวม(ม.ปลาย)2741591873033474515151858370044135
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)6.633.854.527.338.3910.9112.4544.930.89000.1100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1อ21206ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 211511104523000050
ม.1อ21102ภาษาอังกฤษ21.5695351445341601430000514
ม.1อ21204อังกฤษเพิ่มเติม0.5000004421000029
ม.1จ21202ภาษาจีน10010331052000069
ม.1จ21204จีนศึกษา0.5421111211767502887000514
ม.2อ22102ภาษาอังกฤษ41.581333969638549962000517
ม.2อ22204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม40.5004126118000133
ม.2จ22204จีนศึกษา0.5584530303250452270000517
ม.3อ23102ภาษาอังกฤษ 61.598685048455257784000500
ม.3อ23204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม0.5010345812000033
ม.3อ23206ภาษาอังกฤษรอบรู้ 212424510422600059
ม.3จ23202ภาษาจีน113455614730000111
ม.3จ23204จีนศึกษา0.55315161720384628510000500
รวม(ม.ต้น)4192342092432493713531338290013446
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)12.166.796.077.057.2310.7710.2438.830.84000.03100
ม.4อ31102ภาษาอังกฤษ 21281727545955431012003389
ม.4อ31202พูดจาภาษาอังกฤษ2187612812619000381
ม.4อ31204ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว21.511489671721000083
ม.4อ31207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.58116101649381030000241
ม.4อ31208ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.5052126421000142
ม.4จ31202ภาษาจีน 22708313712000041
ม.4จ31204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 21800015350000067
ม.4จ31206จีนศึกษา0.59747613241280000198
ม.5อ32102ภาษาอังกฤษ41292318252938341632000361
ม.5อ32202พูดจาภาษาอังกฤษ41032531012300001277
ม.5อ32206ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2116121419212518300000155
ม.5อ32204อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 41.51551149934000078
ม.5อ32208ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.5001414618000236
ม.5จ32202ภาษาจีน42301122324000036
ม.5จ32204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 41001203227100036
ม.5จ32206พูดจาภาษาจีน0.533061112291120000176
ม.6อ33102ภาษาอังกฤษ61542428435057518610000403
ม.6อ33204ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1.51544032649000083
ม.6อ33207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.522111141229500000121
ม.6จ33207PAT ภาษาจีน11201262215000040
ม.6อ33202พูดจาภาษาอังกฤษ 6125514161517154100019167
ม.6อ33206ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์1291287141211313000127
ม.6จ33202ภาษาจีน 611322012119000040
ม.6จ33204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 613314124481000076
ม.6จ33206พูดจาภาษาจีน0.54423422102115960000235
รวม(ม.ปลาย)32817216627428438038913282800403389
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)9.685.084.98.088.3811.2111.4839.190.83001.18100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)12997687431112116415611591596394004514349
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)9.055.355.187.758.1110.8811.0941.560.66000.31100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----