กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ง21101การงานพื้นฐานอาชีพ 10.5455045497210378770002521
ม.1ง21202ขนมไทย1110006715000030
ม.1ง21203การแกะสลักขั้นพื้นฐาน1000002121000024
ม.1ง21207การขยายพันธุ์พืช1100040916000030
ม.1ง21208ห้องสมุด 11553102410000030
ม.2ง22101การงานพื้นฐานอาชีพ 30.5825232394644401851000521
ม.3ง23101การงานพื้นฐานอาชีพ 50.51073034374742521523000504
ม.3ง23202ขนมอบ1000000025000025
ม.3ง23207ระเบียนการเงิน1011213610100025
ม.3ง23201ถนอมอาหาร1000002414000020
ม.3ง23205ปลูกผักสวนครัว1000002320000025
ม.3ง23211ห้องสมุด31001321613000026
รวม(ม.ต้น)24113911613117220721055850021781
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)13.537.86.517.369.6611.6211.7931.330.28000.11100
ม.4ง31101การงานพื้นฐานอาชีพ 10.511266132737791002184
ม.4ง30241ธุรกิจขนาดเล็ก1202001541030000126
ม.4ง30250ธุรกิจบริการ10003761213000041
ม.5ง32101การงานพื้นฐานอาชีพ20.500001021652000170
ม.5ง30244ธุรกิจการท่องเที่ยว121246111862000115
ม.5ง30224การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์1001328711500037
ม.5ง30254การออกแบบบรรจุภัณฑ์1000000332000035
ม.6ง33101การงานพื้นฐานอาชีพ 30.562114471711000197
ม.6ง30242การบัญชีเบื้องต้น 11035716201315300082
ม.6ง30248งานโฆษณา11002210555900084
ม.6ง30245โครงงานอาชีพ1200001036000039
รวม(ม.ปลาย)24817265192101766230021110
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)2.160.721.532.344.598.299.169.012.07000.18100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ง21102การงานพื้นฐานอาชีพ 20.52735374690119107521000514
ม.1ง21202ขนมไทย11114591426000061
ม.1ง21203การแกะสลักขั้นพื้นฐาน1000005639000050
ม.1ง21208ห้องสมุด 118127707415000060
ม.2ง22102การงานพื้นฐานอาชีพ 40.5753727503544402033003517
ม.3ง23102การงานอาชีพ 60.5117572419255451999000500
ม.3ง23211ห้องสมุด31121322931000051
ม.3ง23216เชียนแบบ 11111121344000027
รวม(ม.ต้น)24014598131158194229569130031780
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)13.488.155.517.368.8810.912.8731.970.73000.17100
ม.4ง31101การงานพื้นฐานอาชีพ 10.524213037486180824001388
ม.4ง30266การประกอบอาหารและการบริการ10000091220000041
ม.4ง30267การผลิตเครื่องดื่ม0.50000001031000041
ม.4ง30241ธุรกิจขนาดเล็ก1613001961300000165
ม.4ง30251กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจ1111395131697000083
ม.5ง32101การงานพื้นฐานอาชีพ20.51000211363092000361
ม.5ง30247การท่องเที่ยวในอาเชียน1000035662000076
ม.5ง30255เงินทองของมีค่า11000018256000077
ม.5ง30249ธุรกิจออนไลน์102325779000035
ม.5ง30262อาหารว่าง0110235422000038
ม.6ง33101การงานพื้นฐานอาชีพ 30.573420202233422232000403
ม.6ง30253การตลาด0.5201787711000043
ม.6ง30241ขนมอบ1110200233000039
ม.6ง30242การบัญชีเบื้องต้น 1115151011253422261007166
ม.6ง30246ผู้ประกอบการธุรกิจ0.562134579000340
ม.6ง30248งานโฆษณา105651012146510000127
ม.6ง30268การปฏิบัติงานเพื่ออาชีพ1110110333000040
ม.6ง30243การบัญชีเบื้องต้น 2106658834000343
รวม(ม.ปลาย)761028910015225027211321900142206
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)3.454.624.034.536.8911.3312.3351.310.86000.63100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)58139432038853374381230255500216877
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)8.455.734.655.647.7510.811.8143.990.8000.31100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----