กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระศิลปศึกษา
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ศ21101ทัศนศิลป์ 10.5292820225273682280000521
ม.1ศ21203การอ่านและเขียนตัวโน๊ต1100000014000015
ม.1ศ21204ขับร้องเบื้องต้น1000000038000038
ม.1ศ21201การเขียนภาพการ์ตูน 11010408513000031
ม.1ศ21202วาดภาพระบายสี1000044119100029
ม.2ศ22101ทัศนศิลป์ 30.5845848453350271742000521
ม.2ศ22103ดนตรี-นาฏศิลป์ 30.5741331901311021394000521
ม.3ศ23101ทัศนศิลป์ 50.535991741836073960000504
ม.3ศ23103ดนตรี-นาฏศิลป์ 50.5171725306744892132000504
ม.3ศ23201สีน้ำ1100001809000028
ม.3ศ23205วงโยธวาทิต1000000025000025
ม.3ศ23203ขับร้องเพลงสมัยนิยม1000000018000018
รวม(ม.ต้น)17420712317332938837597690002755
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)6.327.514.466.2811.9414.0813.6135.430.33000100
ม.4ศ30101ทัศนศิลป์ 10.510352536549088530000391
ม.4ศ30212ละครสร้างสรรค์0.5000000042000042
ม.4ศ30214การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน0.5101022134000041
ม.5ศ30105นาฏศิลป์ 10.51000210163330000362
ม.6ศ30104ดนตร ี20.5141912223357561882000403
ม.6ศ30211การจัดการแสดงเพื่องาน Event0.5100005132000039
รวม(ม.ปลาย)275438589116416268220001278
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)2.114.232.974.547.1212.8312.6853.360.16000100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระศิลปศึกษา
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ศ21102ทัศนศิลป์ 20.5332327356840352530000514
ม.1ศ21104ดนตรี-นาฏศิลป์ 20.52020142336721112180000514
ม.1ศ21205ขับร้องเพลงพื้นเมือง1000028173000030
ม.1ศ21206ขับร้องเพลงประกอบการแสดงนาฏศิล10000000211100032
ม.1ศ21208รำวงมาตรฐาน101164647000029
ม.2ศ22102ทัศนศิลป์ 40.5365144595357351793000517
ม.2ศ22104ดนตรี-นาฏศิลป์ 40.51110196378992424000517
ม.3ศ23102ทัศนศิลป์ 60.5126143680118771561000500
ม.3ศ23104ดนตรี-นาฏศิลป์ 60.5912167174622650000500
ม.3ศ23202ศิลปะอาเซียน1210010219000025
ม.3ศ23206อาภรณ์วิจิตร1220102018000025
รวม(ม.ต้น)1251061021953784554421381190003203
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)3.93.313.186.0911.814.2113.843.120.59000100
ม.4ศ30105นาฏศิลป์ 10.56003616213370000389
ม.5ศ30104ดนตรี 20.51258172933711851000361
ม.5ศ30213ศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์บุคลิกภ0.5200000076000078
ม.6ศ30102ทัศนศิลป์ 20.514157171618442720000403
ม.6ศ30204ศิลปะการออกแบบ0.5621323522000044
ม.6ศ30205การจัดตกแต่งสถานที่เพื่องาน Ev0.5210000036000039
รวม(ม.ปลาย)42231640537014192810001314
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)3.21.751.223.044.035.3310.7370.620.08000100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระศิลปศึกษา
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)368390279466851107711203967220008550
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)4.34.563.265.459.9512.613.146.40.26000100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----