กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1พ21101สุขศึกษา 10.5201040499488651522000520
ม.1พ21211ตะกร้อ1053142213000030
ม.1พ21102พลศึกษา 10.572843961201191233000521
ม.1พ21207รักบี้ฟุตบอล 11300114515000029
ม.2พ22101สุขศึกษา0.523363765949773942000521
ม.2พ22102พลศึกษา0.572822751311431312000521
ม.3พ23101สุขศึกษา0.5595332295261671510000504
ม.3พ23102พลศึกษา0.540007742142023000504
ม.3พ23207รักบี้ฟุตบอล1080120212000025
ม.3พ23203ฟุตบอล1000003716000026
รวม(ม.ต้น)123116128211425580697909120003201
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)3.843.6246.5913.2818.1221.7728.40.37000100
ม.4พ31101สุขศึกษา0.5534659221291000184
ม.4พ31102พลศึกษา0.55234132262951000207
ม.5พ32101สุขศึกษา0.5714428311112000170
ม.5พ32102พลศึกษา0.5211216326549150000192
ม.6พ33101สุขศึกษา0.51000425351410000197
ม.6พ33102พลศึกษา (ลีลาศ)0.570310243758670000206
ม.6พ33201ลีลาศ110036182133100083
รวม(ม.ปลาย)37726478416427859150001239
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)2.990.562.13.796.7813.2422.4447.70.4000100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1พ21103สุขศึกษา20.52101635751011081580000514
ม.1พ21212ตะกร้อ1200015535000030
ม.1พ21104พลศึกษา20.58319501151131021040000514
ม.1พ21208รักบี้ฟุตบอล 21000003198000030
ม.2พ22103สุขศึกษา40.5121311244268732722000517
ม.2พ22104พลศึกษา40.514918323749542982004517
ม.3พ23103สุขศึกษา 60.5804122483143521821000500
ม.3พ23104พลศึกษา 60.52003329901302232000500
ม.3พ23208รักบี้ฟุตบอล 211300000014000027
ม.3พ23204ฟุตบอล 21300012012000018
รวม(ม.ต้น)1736689192345474541127670043167
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)5.462.082.816.0610.8914.9717.0840.290.22000.13100
ม.4พ31101สุขศึกษา 10.5261917282736511802002388
ม.4พ31102พลศึกษา 10.55341118461051961000389
ม.5พ32101สุขศึกษา0.516954922652292000361
ม.5พ32102พลศึกษา0.54312203576821290000361
ม.6พ33101สุขศึกษา0.55194111121722231000403
ม.6พ33102พลศึกษา 3 (ลีลาศ)0.537122055771211080000403
ม.6พ33202ลีลาศ 20.51011611712000039
รวม(ม.ปลาย)106505595161289503107760022344
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)4.522.132.354.056.8712.3321.4645.950.26000.09100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)4392392985451015150720193853180069951
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)4.412.42.995.4810.215.1420.2938.720.18000.06100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----