กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ส21101สังคมศึกษา 11.5213341697879621380000521
ม.1ส21102ประวัติศาสตร์ 10.5314834351820368831000521
ม.1ส21231หน้าที่พลเมือง 10.59392876110991870000521
ม.2ส22101สังคมศึกษา31.514121530381221141733000521
ม.2ส22102ประวัติศาสตร์30.5726173855107771904000521
ม.2ส22233หน้าที่พลเมือง30.51432322483533064000521
ม.3ส23101สังคมศึกษา 51.5224102350134881730000504
ม.3ส23102ประวัติศาสตร์ 50.52117244437111921562000504
ม.3ส23235หน้าที่พลเมือง 50.516158201417453643002504
รวม(ม.ต้น)1551611603193909666981770170024638
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)3.343.473.456.888.4120.8315.0538.160.37000.04100
ม.4ส31101สังคมศึกษา 11173161653912001003391
ม.4ส31102ประวัติศาสตร์ 10.5212419262755791364000391
ม.5ส32101สังคมศึกษา31161013131950242143000362
ม.5ส32102ประวัติศาสตร์ 30.5714111968581904000362
ม.5ส30232หน้าที่พลเมือง 20.52126511402923000362
ม.6ส30262อาเซียนศึกษา124330221034000123
ม.6ส33101สังคมศึกษา 5128128242243512150000403
ม.6ส30234หน้าที่พลเมือง 40.51403213131691000206
รวม(ม.ปลาย)945950921102953581519200032600
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)3.622.271.923.544.2311.3513.7758.420.77000.12100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ส21103สังคมศึกษา21.53230257280104631080000514
ม.1ส21104ประวัติศาสตร์20.525301215251241691140000514
ม.1ส21232หน้าที่พลเมือง 20.55127823644040000514
ม.2ส22103สังคมศึกษา41.5367134058103821771000517
ม.2ส22104ประวัติศาสตร์40.5411915522189752023000517
ม.2ส22234หน้าที่พลเมือง40.5121091128324240000517
ม.3ส23103สังคมศึกษา 61.53417161737128751742000500
ม.3ส23104ประวัติศาสตร์ 60.54615184224116541841000500
ม.3ส23236หน้าที่พลเมือง 60.58337513224297003500
รวม(ม.ต้น)2391231042612697286362216140034593
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)5.22.682.265.685.8615.8513.8548.250.3000.07100
ม.4ส31103สังคมศึกษา2113134131546911940000389
ม.4ส31104ประวัติศาสตร์20.54824393857701432000389
ม.4ส30231หน้าที่พลเมือง 10.562366121032321000389
ม.5ส32103สังคมศึกษา4131915252635651550000361
ม.5ส32104ประวัติศาสตร์ 40.5100242050642110000361
ม.5ส30233หน้าที่พลเมือง 30.57003337332771000361
ม.6ส33102สังคมศึกษา 6153145171439911700000403
ม.6ส30263เศรษฐสาสตร์มหภาค1312692102421740000206
ม.6ส30234หน้าที่พลเมือง 40.55504614243432000403
รวม(ม.ปลาย)16077621321283144691890260003262
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)4.92.361.94.053.929.6314.3857.940.8000100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)6484203768048972303216173956000815093
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)4.292.782.495.335.9415.2614.32490.4000.05100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----