กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ว21101วิทยาศาสตร์11.51720274275911001481000521
ม.1ว21102วิทยาการคำนวณ 10.5416241705310681661000521
ม.1ว21201ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์12000111102000026
ม.1ว21203Discovering Science 11000025441000052
ม.1ว21214โปรแกรมนำเสนองาน151043359000030
ม.1ศ21103ดนตรี-นาฏศิลป์ 10.53225325073112127700000521
ม.2ว22101วิทยาศาสตร์31.54917374056679913422000521
ม.2ว22102วิทยาการคำนวณ 20.522893639113931983000521
ม.2ว22203Discovering Science 310000014513000032
ม.3ว23101วิทยาศาสตร์ 51.5402422313291791841000504
ม.3ว23102วิทยาการคำนวณ 30.5534321384758471970000504
ม.3ว23202เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม1011131330000022
ม.3ว23203Discovering Science 51001001066000068
ม.3ว23210การสร้างเว็บเพจ130020538000021
ม.3ว23219หุ่นยนต์อัตโนมัติ10000001214000026
ม.3ว23209คอมพิวเตอร์กราฟฟิกอิลาสเตเตอร์1030233311000025
รวม(ม.ต้น)2642041913163876936711161280003915
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)6.745.214.888.079.8917.717.1429.660.72000100
ม.4ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 111010615264339544000207
ม.4ว30224เคมีอุตสาหกรรม0.5000047612000029
ม.4ว30281การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น0.5500132435345000107
ม.4ว31201ฟิสิกส์ 11.5333452458840000184
ม.4ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ1.567518354549402000207
ม.4ว31221เคมี 11.51241427262839340000184
ม.4ว30247สรีรวิทยาเบื้องต้นของมนุษย์0.5000000028000028
ม.4ว31241ชีววิทยา11.5200157341341000184
ม.4ว30291กราฟิกเบื้องต้น1.5412265518000043
ม.5ว30106วิทยาการคำนวณและออกแบบ217017254240646000192
ม.5ว30225เคมีเภสัช1000012323000029
ม.5ว32281พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม13218730292719291000192
ม.5ว30205เทคโนโลยีพลังงานทดแทน1000000029000029
ม.5ว32201ฟิสิกส์ 31.58053234637471000170
ม.5ว32221เคมี 31.5911114264327381000170
ม.5ว32241ชีววิทยา 31.512511173343571000170
ม.5ว30284การจัดการฐานข้อมูล11001571130000055
ม.5ว30293การสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ1031111487000035
ม.5ว30297โปรแกรมสำนักงานเพื่อการนำเสนอ0.59549261529000079
ม.5ว30101วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)1.510316224745580000192
ม.6ว30107วิทยาการคำนวณและออกแบบ3174724225433550000206
ม.6ว30227เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ0.5000001034000035
ม.6ว30281สร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย1852635737000073
ม.6ว30206ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์0.5000003025000028
ม.6ว33281โครงงานวิทยาศาสตร์0.5101610101420000161
ม.6ว33282โครงงานคอมพิวเตอร์1040015924000043
ม.6ว33283เสริมทักษะวิทย์185761723351050000206
ม.6ว30205เทคโนโลยีพลังงานทดแทน1060304354000070
ม.6ว33201ฟิสิกส์ 51.5100216251566000197
ม.6ว33221เคมี 51.522312030321422260000197
ม.6ว33241ชีววิทยา 51.51000014441380000197
ม.6ว30286การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อกา0.5000000025000025
ม.6ว30295การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อธุ2402376813000043
ม.6ว30289หุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรม1.50000041222200040
รวม(ม.ปลาย)1621091062403455897211705300004007
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)4.042.722.655.998.6114.717.9942.550.75000100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ว21103วิทยาศาสตร์21.52351324242651141450000514
ม.1ว21202สิ่งประดิษฐ์เชิงวิทย์1000038125200030
ม.1ว21204Discovering Science 210001231531000052
ม.1ว21205ชีววิทยาก้าวหน้า0.5000000722000029
ม.1ว21214โปรแกรมนำเสนองาน15403681021000057
ม.1ว21104การออกแบบเทคโนโลยี 10.5371124568785921211000514
ม.2ว22103วิทยาศาสตร์41.54322173146619115947000517
ม.2ว22104การออกแบบเทคโนโลยี 20.5502314715091591572000517
ม.2ว22204Discovering Science 410003341210000032
ม.2ว22205เคมีก้าวหน้า0.5145104711000033
ม.3ว23103วิทยาศาสตร์ 61.5752525223260771831000500
ม.3ว23104การออกแบบเทคโนโลยี 30.5664823474954451671000500
ม.3ว23201พันธุกรรมกับการอยู่รอด1000005610400025
ม.3ว23204Discovering Science 61010303160000068
ม.3ว23205ฟิสิกส์ก้าวหน้า0.5000005622000033
ม.3ว23208คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น150022467000026
ม.3ว23210การสร้างเว็บเพจ1032606721000045
ม.3ว23219หุ่นยนต์อัตโนมัติ10000041922000045
รวม(ม.ต้น)3051921422883224705861174580003537
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)8.625.434.018.149.113.2916.5733.191.64000100
ม.4ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 11122827264966691084000389
ม.4ว30206เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์0.5000000037000037
ม.4ว30103วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1.53971826243120400000205
ม.4ว30281การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น0.5270132436380000111
ม.4ว31202ฟิสิกส์ 21.57229335145350000184
ม.4ว31222เคมี21.516162326263522200000184
ม.4ว30245พันธุศาสตร์มนุษย์เบื้องต้น0.5000000040000040
ม.4ว31242ชีววิทยา21.520161119351091000184
ม.4ว30287การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์0.5900151818000042
ม.4ว30292กราฟิกเพื่องานธุรกิจ120122101212000041
ม.5ว30106วิทยาการคำนวณและออกแบบ21107173259801641000361
ม.5ว30226เคมีสิ่งแวดล้อม0.5000000030000030
ม.5ว30104วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ1.5251019152847661510000361
ม.5ว30201Elective Physics 10.5100001327000032
ม.5ว32202ฟิสิกส์ 41.54643183552461001170
ม.5ว32222เคมี 41.570315494023330000170
ม.5ว30246กายวิภาคของมนุษย์0.5000000034000034
ม.5ว32242ชีววิทยา 41.55200717311080000170
ม.5ว30288วิทยาการหุ่นยนต์0.5800035714000037
ม.5ว30294การสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ143166735000035
ม.5ว30298โปรแกรมสำนักงานเพื่อการจัดการ1321731012760000114
ม.5ว30285การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล0.500101635000016
ม.5ว30284การจัดการฐานข้อมูล11001571130000055
ม.6ว30107วิทยาการคำนวณและออกแบบ31997242281821690000403
ม.6ว30228เคมีพอลิเมอร์0.50001030400008
ม.6ว30208กลศาสตร์วิศวกรรม0.5001001038000040
ม.6ว30281สร้างสรรค์สื่อมัลติเมียเดีย 11317108101212392000113
ม.6ว33284เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 21340246143400040
ม.6ว30205เทคโนโลยีพลังงานทดแทน1060304354000070
ม.6ว33202ฟิสิกส์ 61.54504511241440000197
ม.6ว30241Elective Physics1000002130000033
ม.6ว33222เคมี 61.521101126465320100000197
ม.6ว33242ชีววิทยา 61.5500000561360000197
ม.6ว30286การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อกา0.59112231900000109
ม.6ว30283สร้างสรรค์สื่อมัลติเมียเดีย 21802144118200040
ม.6ว30290ระบบอัตโนมัติ1200001631000040
ม.6ว30296โปรแกรมสำนักงาน2300020335000043
รวม(ม.ปลาย)2241421342224006527711971150014532
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)4.943.132.964.98.8314.3917.0143.490.33000.02100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)9556475731066145424042749601110300115991
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)5.974.053.586.679.0915.0317.1937.590.64000.01100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----